w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok


Uchwała nr RGK.0007.144.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, NR217, poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm: z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego za rok 2013 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. poz.787,) z kwoty 75,86 zł za 1dt do kwoty 49,66 zł za 1 dt.  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 ze zm.) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 października 2012 r. poz.787 ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 roku, która wyniosła 75,86 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2012. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2013 r. została obniżona o 34,54 % i ustala się na kwotę 49,66 zł. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 2667 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169