w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....

Uchwała nr RGK.0007.161.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591., ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz .558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr.153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Dz. U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala: 
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Białe Błota i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:  
1) odpady zmieszane - w każdej ilości;  
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, popiół, odzież i tekstylia - w każdej ilości;  
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w ilości nie większej niż 1 m3/ rok z gospodarstwa domowego .  
4) zużyte opony, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości nie przekraczającej 4 szt./rok z gospodarstwa domowego.  

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:  
1) z terenów zabudowy budynkami wielorodzinnymi, odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się z częstotliwością co 14 dni;  
2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się z częstotliwością co 14 dni  
3) odbiór odpadów suchych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkła ) odbywa się co 28 dni.  
4) odpady zielone w terminie od 15 kwietnia do 15 października, odbiera się co 14 dni.  

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi:  
1) odpady z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpady zielone, popiół, tekstylia i odzież mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
2) przeterminowane leki można:  
a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;  
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
3) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych można:  
a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej;  
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:  
a) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
b) przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
c) przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym sektorze w terminie odbioru tych odpadów;  
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy:  
a) przekazywanać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiedniemu za odbieranie odpadów w danym sektorze w terminie odbioru tych odpadów;  
7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, w ilości nie przekraczającej 1 m3/ rok na gospodarstwo domowe, można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast odbiór większych ilości na dodatkowe indywidualne zamówienie u przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na ich odbiór.  

§ 5. Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, terminy i godziny przyjmowania odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut   
Uzasadnienie 
Rada Gminy jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym, ustala się wskazany w uchwale szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ww. ustawowymi wymaganiami. Jest on pochodną zapisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota oraz zapewnia możliwość pozbycia się wszystkich wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości. W ten sposób Gmina Białe Błota realizuje swoje ustawowe obowiązki, w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 18/2013
W SPRAWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY

  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 61 z dnia 2013-01-04

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215