w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.162.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
a) zbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 14,00 zł.( słownie: czternaście złotych 00/100), na miesiąc od osoby,  
b) zbieranych w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł.( słownie: siedem złotych 00/100), na miesiąc od osoby.  
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut   
Uzasadnienie 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz. 391) art. 6k ust.1, pkt. 1 i ust. 3 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po przeanalizowaniu wszystkich kosztów wynikających z obowiązków nałożonych na gminy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie administracji z tym związanej), ustala się zróżnicowane miesięczne stawki opłaty od osoby w zależności od nieselektywnego lub selektywnego sposobu zbiórki.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 
  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz 62 z dnia 2013-01-04

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (27 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261