w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki z 30.01.2013

Uchwała nr RGK.0007.5.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 stycznia 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę „ul. Podniebna” drodze, w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 112/51, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut

 
Uzasadnienie
W dniu 13 grudnia 2012r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek, Pani Ewy Szyfer - Morawskiej, o nadanie nazwy ulicy "Podniebna" dla dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 112/51. Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Białe Błota.  
Pismem z dnia 03 stycznia 2013 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 09 stycznia 2013 r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną nazwę.  
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.5.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 669 z dnia 2013-02-01

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (30 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940