w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania

Uchwała nr RGK.0007.6.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 stycznia 2013

w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ) ), na wniosek Wójta Gminy Białe Błota , Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.  
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
  
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 


 
Uzasadnienie 
Przepis art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) upoważnia radę gminy do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stale obwody głosowania a obowiązek dokonania przedmiotowego podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)  Dotychczas w gminie Białe Błota utworzonych jest dziewięć obwodów głosowania:   
1) Obwód Nr 1 w Białych Błotach;   
2) Obwód Nr 2 w Białych Błotach;   
3) Obwód Nr 3 w Białych Błotach;   
4) Obwód Nr 4 w Łochowie;   
5) Obwód Nr 5 w Łochowie;   
6) Obwód Nr 6 w Łochowie;   
7) Obwód Nr 7 w Murowańcu;   
8) Obwód Nr 8 w Zielonce;   
9) Obwód Nr 9 w Cielu.   
W związku z podziałem gminy Białe Błota na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Białe Błota ustalonym uchwałą Nr PGK.0007.140.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze, konieczne jest także dokonanie zmian granic obwodów głosowania. Wynika to przede wszystkim z istniejących na terenie gminy warunków miejscowych.  Intencją projektodawcy uchwały jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe obwody głosowania, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: uzasadnienie obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych:   
1) obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych;   
2) liczby osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów;   
3) warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych;   
4) jak największej liczby lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.   
  
  
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.6.2013  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 24 stycznia 2013 r.  
Granice obwodu głosowania 
RGK.6.doc (56kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach 
  

          
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 670 z dnia 2013-02-01

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (30 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135