Uchwała nr RGK.0007.28.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013


Uchwała nr RGK.0007.28.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 marca 2013

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951 z 2013 r. poz. 21, 228), Rada Gminy uchwala, co następuje:  


§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie:  1) do dnia 31 maja 2013 roku - dla pierwszej deklaracji;  2) 14 dni od nastąpienia zmiany, o której mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).  
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr RGK.0007.163.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.    
   
Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  

Załącznik do Uchwały 
Nr RGK.0007.28.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 marca 2013 r.

Uzasadnienie
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W celu wypełnienia tegoż obowiązku, przygotowany został projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Deklaracja została opracowana w oparciu o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Projekt uchwały zawiera również informację o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje. W niniejszej uchwale wskazano nowy sposób uiszczania opłat poprzez nadanie indywidualnego konta bankowego, oraz przedłużono termin składania deklaracji do 31 maja 2013 r. Deklarację rozszerzono także o dodatkowe dane dotyczące sposobu odprowadzania ścieków, rodzaju ogrzewania, zagospodarowania odpadów zielonych. Opracowanie wzoru składanej deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

   
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (26 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 marca 2013, 16:21:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159