Uchwała nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013Uchwała nr RGK.0007.29.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 21 marca 2013

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228), Rada Gminy uchwala:   


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Białe Błota i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Białe Błota będzie świadczyć usługi: 
1) odbierania od właścicieli nieruchomości: 
 a) zmieszanych odpadów komunalnych, w każdej ilości, z częstotliwością co 14 dni,
 b) zebranych selektywnie odpadów, następujących frakcji: szkła oraz opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości, z częstotliwością co 28 dni,  c) zebranych selektywnie odpadów zielonych , w każdej ilości, z częstotliwością co 14 dni,  
 d) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości, z częstotliwością 1 raz w roku.  
2) przyjmowania od właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:  a) zebranych selektywnie odpadów następujących frakcji: szkła oraz opakowań ze szkła, papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - w każdej ilości,  
b) budowlanych i rozbiórkowych – w ilości nie większej niż 1 m3/ rok z gospodarstwa domowego, 
c) zużytych opon, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości nie przekraczającej 4 szt./rok z gospodarstwa domowego,  
d) popiołu, odzieży i tekstyliów - w każdej ilości.  
§ 3. Ustala się pracę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wymiarze 110 godzin w miesiącu, w tym 16 godzin w soboty. Wójt Gminy Białe Błota poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy, lokalizację oraz harmonogram określający dni i godziny funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów.  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.  
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  

Uzasadnienie

Rada Gminy jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym, ustala się wskazany w uchwale szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ww. ustawowymi wymaganiami. Jest on pochodną zapisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota oraz zapewnia możliwość pozbycia się wszystkich wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.W ten sposób Gmina Białe Błota realizuje swoje ustawowe obowiązki, w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut  


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (26 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 marca 2013, 16:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842