RGK.0007.47.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr RGK.0007.47.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 kwietnia 2013

w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256, 1445), Rada Gminy uchwala, co następuje:  


§ 1. Prostuje się błąd pisarski w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r., poz. 1057, uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, poprzez: 

1. Zastąpienie błędnie wpisanego punktu 8 w § 1 uchwały o brzmieniu: "8) Ul. Sporna i ul. Stabilna w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Śluzową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Niską w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: 5/64, 4/42, 5/63, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1;" punktem 8 o następującym brzmieniu: "8) Ul. Sporna i ul. Nektarowa w m. Prądki – od skrzyżowania z ul. Śluzową w m. Prądki, do skrzyżowania z ul. Niską w m. Prądki, przebieg po terenie działek nr ewid.: 5/64, 4/42, 5/63, obręb Prądki; załącznik graficzny nr 1;".  

2. Zastąpienie błędnie wpisanej nazwy ulicy w tabeli załącznika graficznego Nr 1 do przedmiotowej uchwały znajdującej się pod L.p. drogi wg wykazu 8, o brzmieniu "Sporna + Stabilna, Prądki" na następujące brzmienie "Sporna + Nektarowa, Prądki". 

  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.      

Przewodniczący Rady Gminy 
Białe Błota  Henryk Sykut 

Uzasadnienie 
Na Sesji w dniu 28 lutego 2013 roku, Rada Gminy Białe Błota przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych polegającą na zmianie nazwy ulicy w § 1 pkt 8 tj. z ulicy Stabilną na ulicę Nektarową. Niniejsza zmiana jednak nie została naniesiona po uchwaleniu aktu i w złej treści została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.  Błąd został zauważony dopiero po opublikowaniu uchwały Nr RGK.0007.20.2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 12.03.2013 poz. 1057.  Mając powyższe na uwadze w celu sprostowania zaistniałego błędu i wprowadzenia do obiegu prawnego prawidłowej treści aktu prawnego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

  
Przewodniczący Rady Gminy 
Białe Błota Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (29 kwietnia 2013, 15:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139