Uchwała nr RGK.0007.92.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.92.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr 181 poz.1292 ,Nr 180 poz.1280, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, z. 2009 Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) uchwala się:


§ 1. W Uchwale nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom., Nr 98, poz. 777 z dn. 22.04.2011r, w rozdziale 3 w § 8 wprowadza się następujące zmiany: 
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Stypendium szkolne w formie rzeczowej może być udzielane poprzez refundację poniesionych przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) wydatków. Powyższe podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne wskazane w art. 90 d ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem terminów określonych w § 9 ust.1 niniejszej uchwały.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Stypendium może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 art 90 d ustawy o systemie oświaty, nie jest możliwe.”;
3) dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 
„5. Organ przyznaje stypendium w formie świadczenia pieniężnego po uzyskaniu informacji z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub uzyskaniu opinii dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza. Stypendium podlega rozliczeniu w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania środków.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut

Uzasadnienie
Wprowadzenie niniejszych zamian w Uchwale ma na celu usprawnienie organizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Białe Błota. W szczególnych przypadkach wypłatę środków pieniężnych po uzyskaniu pozytywnej opinii GOPS lub dyrektora szkoły umożliwi udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku bez konieczności wcześniejszego wydatkowania środków przez rodzica/opiekuna dziecka przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wydatkowania ich na cele wymienione w art. 90 d ustawy o systemie oświaty.


Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota
Henryk Sykut


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 września 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 września 2013, 11:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105