Uchwała nr RGK.0007.101.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.101.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. W uchwale nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Białe Błota w § 8 ust. 3, otrzymuje brzmienie:  "3.Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. f, odbywa się z częstotliwością co 14 dni w okresie od 1 marca do 30 listopada.". 
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku z brakiem wytwarzania przez mieszkańców odpadów zielonych w miesiącach od grudnia do marca, Rada Gminy biorąc powyższe pod uwagę wprowadza ograniczenia czasowe, dotyczące odbioru odpadów zielonych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3347 z dnia 2013-11-08


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 09:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908