Uchwała nr RGK.0007.102.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...

Uchwała nr RGK.0007.102.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy uchwala, co następuje: 


§ 1. W uchwale nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami; w § 2 pkt 1 lit. c, otrzymuje brzmienie:  " c) zebranych selektywnie odpadów zielonych, w każdej ilości, z częstotliwością co 14 dni w okresie od 1 marca do 30 listopada". 
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, dotycząca wprowadzenia ograniczeń w zakresie odbierania odpadów zielonych w miesiącach od grudnia do lutego, konieczne jest uwzględnienie powyższej zmiany w uchwale, w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3348 z dnia 2013-11-08


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 09:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893