Uchwała nr RGK.0007.110.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki


Uchwała nr RGK.0007.110.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Ślimakowa” działce o numerze ewidencyjnym 55/20 stanowiącej drogę w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
W dniu 03 września 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca z propozycją nadania nazwy ulicy "Ślimakowa" dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 55/20 w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Białe Błota. 
Pismem, z dnia 05 października 2013 r., wpływ do tut. Urzędu w dniu 07 października 2013r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała propozycję Mieszkańca. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (502kB) pdfUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3352 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 10:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719