Uchwała nr RGK.0007.114.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.114.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594), uchwala się co następuje: 


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Stokrotki Polnej” części działki o numerze ewidencyjnym 265/12 stanowiącej drogę w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W dniu 03 czerwca 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca o nadanie nazwy ulicy „Stokrotki Polnej” części działki o numerze ewidencyjnym 265/12 stanowiącej drogę w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność osób fizycznych. W dniu 25 lipca 2013 r. Właściciele wyrazili zgodę na nadanie wyżej wymienionej nazwy. 
Pismem, z dnia 20 sierpnia 2013 r., Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała propozycję Mieszkańców. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
Załącznik (1362kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3356 z dnia 2013-11-08

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:10:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836