Uchwała nr RGK.0007.127.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr RGK.0007.127.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm: poz. 645, ) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychi)  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 


§ 1. W Uchwale NR RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych załącznik nr 4 do uchwały „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Henryk Sykut

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) podatnik jest obowiązany przedstawić organowi podatkowemu, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiazku podatkowego lub wysokość opodatkowania, dane uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), oraz zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, celem ustalenia prawidłowych wysokości zobowiązań podatkowych wprowadza się wzór deklaracji zawierający niezbędne dane do ustalania wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, oraz identyfikacji podatnika. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (79kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4050 z dnia 2013-12-09

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940