Uchwała nr RGK.0007.134.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.134.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r .poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 


Rozdział 1.
Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota. 
2. Integralną część uchwały stanowi: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały, 
2) lista nieuwzględnionych uwag oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki. 
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi. 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu. 
§ 5. Na rysunku planu obowiązują: 
1. granica obszaru objętego planem, 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4. symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu 
§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 
2. Przeznaczenie terenów: 
1) w granicach planu wyznacza się teren: 
a) ogrodów działkowych, o symbolu – ZD,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, a także innych funkcji powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla środowiska i ludzi, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym zachowanie istniejących form ukształtowania terenu oraz zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie wyznacza się terenów publicznych. 
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości architektoniczno-estetycznej, 
2) na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia m.in. anteny, reklamy,
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: na terenie objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie. 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
2) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę – zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
3) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
4) odprowadzanie wód opadowych do gruntu, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów dróg i parkingów do gruntu po uprzednim podczyszczeniu, 
5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – dopuszcza się wykorzystanie urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych paliw, w tym pochodzących ze źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, 
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) ewentualne zasilanie obiektów poprzez instalacje zalicznikowe wyprowadzone z projektowanego kompleksu złączy kablowo-pomiarowych, 
b) złącza kablowo-pomiarowe ustawić w terenie publicznym graniczącym z terenem ogrodów działkowych i zasilić je przyłączem kablowym z istniejącej linii niskiego napięcia.
8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji; podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizację teletechniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
9) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 
a) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach -wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach. 
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 
a) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0,1 %; 
b) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30 %.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach objętych planem 
§ 7. Teren oznaczony symbolem ZD przeznacza się na cele ogrodów działkowych;obowiązują ustalenia wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 9. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzono w związku z realizacją uchwały Nr RGK.0007.106.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota. Plan został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar części miejscowości Białe Błota przy ulicy Berberysowej o powierzchni ok. 0,5 ha. 
Sporządzenie planu miejscowego było uzasadnione potrzebą zagospodarowania przedmiotowego terenu zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Opracowany miejscowy plan określa przeznaczenie i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, stanowiąc podstawę do zrealizowania nowej zabudowy na obszarze objętym planem. Plan ustala także szczegółowe wymagania w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy. 
Przy opracowaniu powyższego dokumentu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Przy opracowaniu powyższej prognozy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego. Zgodnie z 17 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu planu i możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Wnioski do planu zbierane były w okresie od 27 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r. 
Ponadto zgodnie z art. 17, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września 2013r. do 23 października 2013r oraz w ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu miejscowego tj. do dnia 13 listopada 2013 r. nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17, pkt 12 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag. 
Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota stwierdza się, że przedmiot i zakres planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010 r., w myśl którego obszar opracowania planu znajduje się w strefie mieszkalno-usługowej 7.M1. 
Wobec powyższego zaistniały okoliczności prawne pozwalające na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota i zakończenie procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
 Załączniki:
Załącznik nr 1 (3493kB) pdf
Załącznik nr 2 (25kB) pdf
Załącznik nr 3 (34kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4236 z dnia 2013-12-09

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2014, 11:24:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794