Uchwała Nr RGK.0007.32.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr RGK.0007.32.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180), na wniosek  Wójta Gminy Białe Błota, Rada  Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Białe Błota uchwałą Nr   RGK.0007.6.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. poz. 670), poprzez: 
1) dopisanie do granic obwodu głosowania nr 4 z siedzibą w Białych Błotach  ulicy  Lagunowej ; 
2) dopisanie do granic obwodu głosowania nr 6 z siedzibą w Białych Błotach  ulic : Aleja por. Józefa Trojana - KRUKA, Aleje Żołnierzy Wyklętych, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego ; 
3) dopisanie do granic obwodu głosowania nr 11 z siedzibą w Łochowie ulic: Dziczej, Pantery, Wisławy Szymborskiej; 
4) dopisanie do nazwy ulicy Loferskiego w obwodzie głosowania nr 10 z siedzibą w Łochowie  imienia Kazimierz .
2. Jednolity podział gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do  niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy. 
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota . 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk SykutUzasadnienie
Przepis art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 ze zm.) upoważnia radę gminy do dokonania aktualizacji w podziale gminy na stałe obwody głosowania, poprzez podjęcie stosownej uchwały. 
Uchwała niniejsza stanowi realizację ww. przepisów prawnych przez Radę Gminy Białe Błota tj.: 
1) w obwodzie głosowania nr 4 z siedzibą w Białych Błotach dokonano aktualizacji poprzez dopisanie ulicy Lagunowej - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.98.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
2) w obwodzie głosowania nr 6 z siedzibą w Białych Błotach  dokonano następującej aktualizacji ulic : 
Aleja por. Józefa Trojana -KRUKA - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.13.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.; 
Aleje Żołnierzy Wyklętych – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.63.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.; 
Fryderyka Chopina – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.112.2013 z dnia 31 października 2013 r.; 
Jana Ignacego Paderewskiego - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr XXVII/373/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. 
3) w obwodzie głosowania nr 11 z siedzibą w Łochowie dokonano następującej aktualizacji ulic : 
Dzicza, Pantery – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.46.2013 z dnia                      25 kwietnia 2013 r.; 
Wisławy Szymborskiej -  uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.155.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 
4) w obwodzie głosowania nr 10 z siedzibą w Łochowie  uzupełniono nazwę ulicy Loferskiego o imię Kazimierz. 
W tym stanie rzeczy powyższe aktualizacje w podziale na stale obwody głosowania są uzasadnione. 
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

 Załącznik:
plik do pobrania (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (1 kwietnia 2014, 15:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823