Uchwała Nr RGK.0007.38.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała Nr RGK.0007.38.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Nadać nazwę ulicy „Dolina” drodze w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 13/18, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
W dniu 24 grudnia 2013r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek Mieszkańca o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości przyległej do drogi, która nie posiada nazwy. Przedmiotowa droga stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 13/18 położoną w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, która jest własnością osób fizycznych. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 260, 843, 1446, 1543) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania  nawy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. 
W związku z powyższym uzyskano zgodę od właścicieli przedmiotowej nieruchomości na nadanie nazwy ul. Dolina. Wyżej wymieniona nazwa została również pozytywnie zaopiniowana, pismem 
z dnia 20 stycznia 2014 r., przez radę sołecką. 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
plik do pobrania (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (1 kwietnia 2014, 15:54:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791