Uchwała Nr RGK.0007.46.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.46.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,  ze zm. poz. 645 i 1318 ) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r.  poz. 951 i 1513 ) uchwala się , co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXX/339/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ", obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 " § 13. 2 Wodomierze ogrodowe podlegają rozliczeniu w sezonie wegetacji roślin, tj. od 1 kwietnia do 30 września."
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku z rozpoczęciem i wydłużeniem prac ogrodowych przez mieszkańców gminy Białe Błota, spowodowanych ociepleniem klimatu zasadne jest wydłużenie okresu korzystania z wodomierzy ogrodowych tj od 1 kwietnia do 30 września. 
Z uwagi na  liczne prośby mieszkańców dot. wydłużenia ww. okresu, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (1 kwietnia 2014, 15:56:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985