Uchwała Nr RGK.0007.77.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.77.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Mroźna” działce o numerze ewidencyjnym 542/6 stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik: plik do pobrania (106kB) pdf


Uzasadnienie
W dniu 09 kwietnia 2014r., do tut. Urzędu, wpłynął wniosek właścicieli drogi wewnętrznej o nadanie jej nazwy ulicy. Przedmiotowa droga stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 542/6 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Wnioskodawcy zaproponowali nazwę ul. Mroźna. Wyżej wymieniona nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką miejscowości Kruszyn Krajeński.
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (4 czerwca 2014, 07:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000