Uchwała Nr RGK.0007.78.2014 Rada Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.

Uchwała Nr RGK.0007.78.2014
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/45/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Nadać nazwę "Lazurytowa„ drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 221/8, 222/12, 222/13, 222/2, 222/3 i 335/1, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały "
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik :  plik do pobrania (114kB) pdf


Uzasadnienie
Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo nadano nazwę ulicy "Lazurytowa" drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 221/8.
W dniu 26 listopada 2013 r. do Urzędu wpłynął wniosek Mieszkańca o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy przedłużeniu ul. Lazurytowej. Wnioskodawca złożył propozycję nadania nowej nazwy dla przedmiotowej drogi. Rada Sołecka nie przychyliła się do tej propozycji jednocześnie wyraziła opinię iż należy dla działek o numerach ewidencyjnych: 222/13, 222/3, 222/2, 222/12 i 335/1, stanowiących własność Gminy, przyjąć istniejącą już nazwę - Lazurytowa.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (4 czerwca 2014, 07:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033