Uchwała Nr RGK.0007.89.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr RGK.0007.89.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.), na wniosek  Wójta Gminy Białe Błota, Rada Gminy Białe Błota uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się aktualizacji opisów granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Białe Błota uchwałą Nr  RGK.0007.140.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 2673), poprzez:
1) dopisanie do granic okręgu wyborczego nr 4 ulicy Lagunowej;
2) dopisanie do granic okręgu wyborczego nr 6 ulic : Aleja por. Józefa Trojana – KRUKA, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego;
3) dopisanie do granic okręgu wyborczego nr 11 ulic : Dziczej, Pantery, Wisławy Szymborskiej;
4) dopisanie do nazwy ulicy Loferskiego w okręgu wyborczym nr 10 imienia Kazimierz .
2. Jednolity podział gminy Białe Błota na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .
§ 4. Na dokonane niniejszą uchwałą zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.89.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.
plik do pobrania (1560kB) pdf


Uzasadnienie
Przepis art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) upoważnia radę gminy do dokonania aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Białe Błota, poprzez podjęcie stosownej uchwały.
Uchwała niniejsza stanowi realizację ww. przepisów prawnych przez Radę Gminy Białe Błota tj.:
1) w okręgu wyborczym nr 4 w Białych Błotach dokonano aktualizacji poprzez dopisanie ulicy Lagunowej - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.98.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
2) w okręgu wyborczym nr 6 w Białych Błotach  dokonano następującej aktualizacji ulic :
- Aleja por. Józefa Trojana -KRUKA - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.13.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.;
- Aleja Żołnierzy Wyklętych – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.63.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.;
- Fryderyka Chopina – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.112.2013 z dnia 31 października 2013 r.;
- Jana Ignacego Paderewskiego - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr XXVII/373/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r.
3) w okręgu wyborczym nr 11 w Łochowie dokonano następującej aktualizacji ulic :
- Dzicza, Pantery – uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.46.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.;
- Wisławy Szymborskiej -  uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.155.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
4) w okręgu wyborczym nr 10 w Łochowie  uzupełniono nazwę ulicy Loferskiego o imię Kazimierz.
W tym stanie rzeczy powyższe aktualizacje w podziale na stałe okręgi wyborcze są uzasadnione.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 892