Uchwała nr RGK.0007.129.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), uchwala się, co następuje: 


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego obowiązujących na terenie Gminy Białe Błota w 2015 r.: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 460,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 830,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej : 
a) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 530,00 zł 
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 570,00 zł 
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 650,00 zł 
- równej lub wyższej niż 15 ton - 830,00 zł
b) o liczbie osi - 3 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 650,00 zł 
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 830,00 zł 
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 880,00 zł 
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1 120,00 zł 
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1 400,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 540,00 zł
c) o liczbie osi 4 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1 020,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1 060,00 zł 
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1 540,00 zł 
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2 260,00 zł 
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 260,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej : 
a) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 650,00 zł 
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 650,00 zł 
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 830,00 zł 
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1 770,00 zł
b) o liczbie osi - 3 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 830,00 zł 
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 880,00 zł 
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1 120,00 zł 
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1 400,00 zł 
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 2 150,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2 250,00 zł
c) o liczbie osi - 4 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1 020,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1 540,00 zł 
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2 540,00 zł 
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3 030,00 zł 
- równej lub wyższej niż 31 ton - 3 030,00 zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 490,00 zł
5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
a) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 650,00 zł 
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 830,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 880,00 zł 
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 880,00 zł
b) o liczbie osi - 3 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a do 36 ton włącznie - 1 770,00 zł 
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1 940,00 zł 
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 260,00 zł
6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 530,00 zł 
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 830,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1 540,00 zł 
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 330,00 zł
b) o liczbie osi - 3 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a do 36 ton włącznie - 2 320,00 zł 
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton - 2 870,00 zł 
- równej lub wyższej niż 40 ton - 3 030,00 zł
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 350,00 zł
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) o liczbie osi - 1 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 350,00 zł 
- równej lun wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 460,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton - 530,00 zł
b) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 530,00 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 880,00 zł 
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 120,00 zł 
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 350,00 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 590,00 zł
c) o liczbie osi - 3 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 020,00 zł 
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 060,00 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 350,00 zł
9) od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym: 
a) o liczbie osi - 1 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 350,00 zł 
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 530,00 zł 
- równej lub wyższej niż 25 ton - 830,00 zł
b) o liczbie osi - 2 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 530,00 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1 350,00 zł 
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 770,00 zł 
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 900,00 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2 250,00 zł
c) o liczbie osi - 3 i więcej 
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 350,00 zł 
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 460,00 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 730,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 
- do 15 miejsc - 550,00 zł 
- powyżej 15 miejsc, a mniej niż 30 miejsc - 1 350,00 zł 
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 060,00 zł
§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 
Henryk Sykut
UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych na 2015 rok. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 575, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %). 
Ponadto w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. 
Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2014 r., tj. na dzień 1 października 2014 r. wyniósł 4,1792 zł., a zatem uległ zmniejszeniu o 1,17 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2013 r. wynosił 4,2288 zł.. W związku z tym, jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5% stawki określone w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Obwieszczeniem z dnia 10 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. 2014, poz. 895 z dnia 13.10.2014 r.) Minister Finansów ogłosił obowiązujące w 2015 r. stawki minimalne od środków transportowych określone w załącznikach 1 – 3 cytowanej wyżej ustawy jako załączniki nr 1-3 do powyższego obwieszczenia. Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku gdzie górna stawka podatku, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu górnej stawki nie uwzględnia się. Rada Gminy zgodnie z dyspozycją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej może ustalić wysokość stawek w podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych obwieszczonych na dany rok przez Ministra Finansów. Powyższe stawki stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy. Przewodniczący Rady Gminy 
 
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 listopada 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (6 listopada 2014, 14:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744