Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

                                                                                              Białe Błota, dn. 2012-11-06
GPR.6831.117.2012
Obwieszczenie w  sprawie wydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 123 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity) w związku z art.  93 ust. 1, art.  97 ust 3 pkt 1, art. 97a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004  roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268,  poz. 2663), z urzędu,
 
P o s t a n a w i a m

zaopiniować pozytywnie

Przedłożony plan proponowanego podziału działki nr 124 położonej w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, gmina Białe Błota, zgodnie z załączonym  załącznikiem graficznym – mapą w skali 1:1000.
Uzasadnienie Przedmiotowe opracowanie  ma na celu podział nieruchomości położonej w terenie  mieszkalnictwa i usług, oraz częściowo w terenie dróg  publicznych.
Przedłożona propozycja spełnia wymogi określone w § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004  roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości a także pokrywa się z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota z dn. 14.11.1997 r. opublikowaną w Dz. Urz.. Woj. Bydg. Nr 3, poz. 7 z 1998 r.
Pouczenie Na niniejsze Postanowienie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu  dni licząc od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
 
Załączniki : 1  egz. projektu podziału.
 
 
Niniejsze postanowienie zgodnie z art. 49 kpa ogłasza się na stronie  internetowej Urzędu Gminy Białe Błota, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
 
Stosownie do art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie w sprawie o wydaniu postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty w/w ogłoszeń.
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (7 listopada 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (7 listopada 2012, 13:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207