Wykaz 01/2012

                                    I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
                                        Wójt Gminy Białe Błota                                                                    informuje :
 
I.    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.111.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.    
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       oznaczoną ewidencyjnie w obrębie Murowaniec  :
 
        nr 104/122 o pow. 0,1079 ha, zapisanej w KW BY1B/00137105/2,
        cena wynosi : 29.090,73 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych
        73/100 grosze), w tym 23 % VAT, na poczet ceny zaliczono wartość prawa użytkowania
        wieczystego.
 
         Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
         90% od ceny sprzedaży, wymienionych wyżej gruntów, osobom fizycznym, których    
         dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie 
         przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
         ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatnie
         półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o
         udzielenie bonifikaty. 
 
            Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 28 lutego  2012 r..
 
II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.168.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
         wyraziła zgodę na wydzierżawienie, w drodze przetargu nieograniczonego, na okres
         5 lat części działki nr 262/15 o łącznej pow. ok. 0,1500 ha, położonej w Łochowie,
         z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.
         Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
         przestrzennego, jak również nie wydano decyzji ustalającej warunki zabudowy.
 
         Do wydzierżawienia przygotowano 9 oznaczonych numerami 1 do 9 części
         nieruchomości o pow. od 43 m2 do 121 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym do
         niniejszej informacji.
         Cena wywoławcza  dzierżawy 1 m2 gruntu wynosi : 6,00 zł  + 23 % VAT w stosunku           
         miesięcznym.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  17 stycznia  do  7  lutego 2012 r.  

Załącznik (1521kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (13 stycznia 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (13 stycznia 2012, 14:02:14)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (13 stycznia 2012, 14:24:01)
Zmieniono: 1/12

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1575