Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
  1.  Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.143.2011 z dnia
       27 października 2011 r. wyraziła zgodę na zbycie drodze przetargu nieograniczonego
       niezabudowanej działki położonej w Murowańcu  :
 
       nr 67/26  o pow. 0,2041 ha, zapisanej w KW BY1B/00050253/0,
       cena wywoławcza : 106.900,00 zł (sto sześć tysięcy dziewięćset złotych) + podatek VAT,
       Działka, zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
       położona jest w terenie zabudowy mieszkalno-usługowej.
 
  2.  Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.142.2011 z dnia
       27 października 2011 r. wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym,
       właścicielowi nieruchomości przyległej o nr 67/36,  niezabudowanej działki położonej
       w  Murowańcu :
 
        nr 67/27  o pow. 0,0489 ha, zapisanej w KW BY1B/00050253/0,
        cena działki : 25.600,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych) + podatek VAT,
        Działka, zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
        położona jest w terenie zabudowy mieszkalno-usługowej.
 
3.     Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr XLVII/520/2010 z dnia 23czerwca 2010 roku
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki 
        położonej w Kruszynie Kraj. :
 
        nr 826/4 o pow. 2,7233 ha, zapisanej w KW BY1B/00064517/0,
        cena wywoławcza : 636.700,00 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych).
        Działka leży w terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
        przestrzennego.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  8  do  29 maja 2013 r.  
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 19 czerwca 2013 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 maja 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (7 maja 2013, 11:55:15)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (7 maja 2013, 12:00:56)
Zmieniono: 1/2013

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1790