Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu i Białych Błotach

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota informuje :
I.   Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XX/219/2008  z dnia 24 kwietnia 2008 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
      niezabudowanej działki położonej w Murowańcu
      -    zapisanej w KW BY1B/00050253/0 :
 
     nr  115/11 o pow. 0,1361 ha, cena wywoławcza : 79.300,00 zł (siedemdziesiąt
     dziewięć  trzysta złotych) + VAT
 
     Działka przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu   
     zagospodarowania przestrzennego,  położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług      
     nieuciążliwych.
 
II.  Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.64.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
      działki położonej w Białych Błotach
      -   zapisanej w KW BY1B/00026912/1 :
 
      nr  40/24 o pow. 1,0382 ha, cena wywoławcza : 790.000,00 zł (siedemset     
dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych) + VAT
 
      Działka przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego, położona jest częściowo w terenie zabudowy
      rzemieślniczej, częściowo w terenie segregacji i przeróbki odpadów. Na terenie
      działki obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  4 do 25 września 2013 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  16 października  2013 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 września 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (3 września 2013, 11:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1822