Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
I.    Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  XLIX/542/2010 z dnia 30 września  2010 roku    
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       w obrębie Murowaniec, między innymi, dla działki oznaczonej ewidencyjnie :
 
        nr 138/26 o pow. 0,1114 ha, zapisanej w KW BY1B/00144717/7,
        cena wynosi : 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych), na poczet ceny
        zaliczono wartość prawa użytkowania wieczystego,
 
II.   Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr  RGK.0007.111.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.    
       wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
       wieczystymi nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białe Błota,
       przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego,
       oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Murowaniec, między innymi,
       dla działki oznaczonej ewidencyjnie : 
 
       nr 80/220 o pow. 0,0477 ha, zapisanej w KW BY1B/00135243/7, 
       cena wynosi : 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych) na poczet ceny zaliczono   
       wartość prawa użytkowania wieczystego.
    
       Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
       90% od ceny sprzedaży, wymienionych wyżej gruntów, osobom fizycznym, których    
       dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie 
       przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
       ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatnie
       półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o
       udzielenie bonifikaty. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  4 do 25 września 2013 r.  
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem 16 października  2013 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 września 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (3 września 2013, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1756