Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Białych Błotach

I N F O R M A C J A 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (tj. Dz.U.z 2014 r., poz. 518  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
Informuje, iż przeznaczono do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Białe Błota przy ul. Alibaby  :
 
     - zapisanej w KW BY1B/00057747/9:
 
   nr 101/7, 105/7, 105/9 o łącznej pow. 0,1445 ha
 
     - zapisanej w KW BY1B/00058468/6:
  
   nr 108/7 o pow. 0,0423 ha
 
     - zapisanej w KW BY1B/00133995/9:
 
   nr 108/9 o pow. 0,0362 ha
 
Z tytułu dzierżawy gruntu  Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz w kwocie  2268,00 zł + VAT w stosunku miesięcznym (słownie złotych: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). 
  
Na gruntach znajduje się urządzenie przesyłowe - rurociąg sieci cieplnej, zwany dalej „rurociągiem” o długości 270 mb i pow. zabudowy 810 m². Działki przeznaczone do dzierżawy położone są w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.    
   
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  20 sierpnia do 11 września  2014 r.

metryczka


Wytworzył: Filip Rybacki (20 sierpnia 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 sierpnia 2014, 11:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429