Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu oraz Łochowicach.

I N F O R M A C J A 

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży  

           Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce          nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e:
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wieczyści użytkownicy gruntów, którzy złożyli wniosek o sprzedaż prawa własności   
    dotyczą działki oznaczonej :
 
              nr 150/13 o pow. 0,0869 ha, zapisanej w KW BY1B/00207025/9,
        cena wynosi : 69.520,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 48.800,00 zł
        (czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych), do zapłaty : 20.720,00,00 zł
        (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia złotych),
 
    Grunt położony w Murowańcu jest przeznaczony na cele mieszkaniowe.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.108.2013 z dnia 31 października 2013 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
   nieruchomości gruntowych położonych w Łochowicach, zapisanych w KW   
   BY1B/00183262/7, oznaczonych :
  
1.      nr  103/13 o pow. 0,0623 ha, cena wywoławcza : 41.741,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych),
2.       nr  103/14 o pow. 0,0623 ha, cena wywoławcza : 41.741,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych),
3.       nr  103/15 o pow. 0,0625 ha, cena wywoławcza : 41.875,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych),
4.       nr  103/16 o pow. 0,0675 ha, cena wywoławcza : 45.225,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych),
 
        Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowią grunty nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  23 grudnia 2015 r.  do  13 stycznia 2016 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje   pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) upływa z dniem  3 lutego 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 grudnia 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (22 grudnia 2015, 10:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894