Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach oraz Lisim Ogonie.


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
  I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.108.2013 z dnia 31 października 2013 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
   nieruchomości gruntowych położonych w Łochowicach, zapisanych w KW    
   BY1B/00183262/7, oznaczonych :
  
1.  nr  103/17 o pow. 0,0675 ha,  cena wywoławcza : 44.550,00 zł (czterdzieści cztery      tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych),
2.  nr  103/18 o pow. 0,0675 ha, cena wywoławcza : 44.550,00 zł (czterdzieści cztery      tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych),
3.  nr  103/19 o pow. 0,0695 ha, cena wywoławcza : 45.870,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.36.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
   nieruchomości gruntowych położonych w Lisim Ogonie, zapisanych w KW    
   BY1B/00066004/5, oznaczonych :
  
1. nr  29/29 o pow. 0,1060 ha,  cena wywoławcza : 82.680,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych),
2.  nr  29/32 o pow. 0,0890 ha, cena wywoławcza : 69.420,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych),
3. nr  29/33 o pow. 0,0939 ha, cena wywoławcza : 73.242,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote),
4. nr  29/34 o pow. 0,0903 ha,  cena wywoławcza : 70.434,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery  złote).
 
   Działki przeznaczone do sprzedaży w Łochowicach i Lisim Ogonie położone są w terenie   
   nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowią grunty bez   
   obciążeń i zobowiązań, nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i
   drzewami, dojazd  drogami gruntowymi.
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia  2016 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 24 sierpnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (12 czerwca 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (12 lipca 2016, 09:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 734