Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Białych Błotach oraz Łochowie.


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce           nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
     Wójt Gminy Białe Błota
     i n f o r m u j e :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.69.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.    
    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej wyraziła zgodę na 
    sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki, położonej w
    Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00026912/1, oznaczonej :
 
        nr 40/31 o pow. 0,4060 ha, cena wywoławcza działki : 385.700,00 zł (trzysta
        osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) + VAT,
    Zgodnie z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Białe   
    Błota przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem E 40 NU,
    przeznaczonym na cele segregacji i przeróbki odpadów. Stanowi nieuzbrojony grunt bez   
    obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.73.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, między innymi,
   niezabudowanej działki położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW    
   BY1B/00064243/8, oznaczonej :
  
       nr  520/21 o pow. 0,0182 ha,  cena : 22.750,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset 
   pięćdziesiąt złotych),
   Działka przeznaczona do sprzedaży w Białych Błotach położona jest w terenie   
   nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi grunt bez   
   obciążeń i zobowiązań, nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd  drogą gruntową.
 
  III. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.70.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
   przyległych numerach 244, 136/8 i 135/5, niezabudowanej działki położonej w
   Łochowie, zapisanej w KW BY1B/00064601/6, oznaczonej :
  
       nr  135/4 o pow. 0,0338 ha, cena wywoławcza : 18.590,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset
   dziewięćdziesiąt złotych),
   Działka przeznaczona do sprzedaży w Łochowie położona jest w terenie   
   nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi grunt bez   
   obciążeń i zobowiązań, nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd  drogą asfaltową.
 
  IV. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.68.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
   przyległych numerach 175/4 i 175/5, niezabudowanej działki położonej w
   Łochowie, zapisanej w KW BY1B/00075748/8, oznaczonej :
 
       nr  175/14 o pow. 0,0522 ha, cena wywoławcza : 31.320,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy
   trzysta dwadzieścia złotych),
   Działka przeznaczona do sprzedaży w Łochowie położona jest w terenie   
   nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi grunt bez   
   obciążeń i zobowiązań, nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd  drogą gruntową.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od 18 sierpnia do 8 września 2016 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 29 września 2016 r.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (17 sierpnia 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (17 sierpnia 2016, 13:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101