Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu ...


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych      przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce    nieruchomościami  (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.89.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.    
    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, wyraziła zgodę na 
    sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki, położonej w
    Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/00076952/8, oznaczonej :
 
        nr 282/119 o pow. 0,1881 ha, cena wywoławcza działki : 80.883,00 zł (osiemdziesiąt 
        tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote), 
 
   Działka przeznaczona do sprzedaży w Murowańcu położona jest w terenie   
   nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi grunt bez   
   obciążeń i zobowiązań, nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd  drogą utwardzoną.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.90.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   wyraziła zgodę na zbycie w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
   przyległych o nr 80/67 i 80/225 niezabudowanej działki położonej w Murowańcu,
   zapisanej w KW BY1B/00105944/2, oznaczonej :
  
          nr  80/226 o pow. 0,0018 ha,  cena : 1.170,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt 
          złotych) + VAT
 
    Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla   
    „Murowaniec” przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
    A21MN/U – teren mieszkalnictwa i usług.  Stanowi nieuzbrojony grunt bez   
    obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową.
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 9 listopada do 30 listopada 2016 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 21 grudnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 listopada 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (8 listopada 2016, 11:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765