Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu ,


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.40.2017 z dnia 28 marca 2017  r.
    w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
    gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota,  wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz
    osób fizycznych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej,
     położonej w Murowańcu oznaczonej :
 
        nr 140/14, 140/15, 140/16 i 140/17 o pow. łącznej 0,2523 ha, zapisanej w KW   
        BY1B/00136127/5,
 
        cena wynosi : 191.748,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
        czterdzieści osiem złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 142.100,00 zł
        (sto czterdzieści dwa tysiące sto złotych), do zapłaty : 49.648,00 zł (czterdzieści
        dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych),
 
    Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
    miejscowości Murowaniec przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie
    oznaczonym symbolem A84UH/G – teren usług handlu i gastronomii.
  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 17 maja do 7 czerwca 2017 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 czerwca 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017, 15:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601