Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach .


                                                        I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
                                                                  informuje :
Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
niezabudowanych działek położonych w Łochowicach,
zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
   nr  244  o pow. 0,0925 ha,  cena wywoławcza :  62.900,00 zł (sześćdziesiąt dwa
         tysiące dziewięćset złotych),
      
   nr  251  o pow. 0,0992 ha,  cena wywoławcza :  67.456,00 zł (sześćdziesiąt
         siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).
 
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań,
       nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd   
       drogami gruntowymi.
 
 
    Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
    od  17 maja 2017 r. do 7 czerwca 2017 r.
 
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 28 czerwca 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 maja 2017, 15:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631