Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Białych Błotach oraz Lisim Ogonie.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.)
 
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.70.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w     
    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych     
    dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
    wyraziła zgodę na sprzedaż, między innymi,  
    działki oznaczonej :
 
            nr 357/19 o pow. 0,0111 ha, położonej w Białych Błotach,
            zapisanej w KW BY1B/00064243/8,
            cena wynosi : 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych), 
       
   II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.67.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w     
     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych wyraziła zgodę na
     zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek oznaczonych :    
           
    1.      nr 29/20 o pow. 0,0928 ha, położonej w Lisim Ogonie,
             zapisanej w KW BY1B/00066004/5,
             cena wywoławcza : 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące  złotych),
    2.      nr 102/9 o pow. 0,1198 ha, położonej w Białych Błotach,
             zapisanej w KW BY1B/00064243/8,
             cena wywoławcza : 156.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 
       Działki przeznaczone do sprzedaży w Białych Błotach i Lisim Ogonie położone są w   
       terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Stanowią
       grunty  bez obciążeń i zobowiązań nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte
       krzakami i drzewami.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 21 września 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (31 lipca 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (31 lipca 2017, 07:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927