Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Murowańcu - marzec 2018 r.


I N F O R M A C J A
 
    w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych
    przeznaczonych do sprzedaży 
               Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   
    gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)
                                                      Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
    Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.123.2014 z dnia 13 października 2014 r.    
    w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności
    nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele
    mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2014 r.,
    poz. 2890) wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami
    wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na
    cele mieszkaniowe.
    Wnioski o sprzedaż prawa własności złożyli wieczyści użytkownicy nieruchomości   
    oznaczonych :
        1.      nr 104/148 o pow. 0,2375 ha, zapisanej w KW BY1B/00219089/2,
        cena wynosi : 154.375,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć
        złotych),
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 102.600,00 zł
        (sto dwa tysiące sześćset  złotych), do zapłaty : 51.775,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy
        siedemset siedemdziesiąt pięć złotych),
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka   
        nr 104/148 w Murowańcu położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
        z dopuszczeniem usług oraz częściowo w terenie zieleni urządzonej.
 
        2.      nr 80/238 o pow. 0,1070 ha, zapisanej w KW BY1B/00212430/9,
        cena wynosi : 85.600,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset  złotych), 
        na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego w wys. 61.100,00 zł
        (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), do zapłaty : 24.500,00 zł
        (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych),
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka
        nr 80/238 w Murowańcu położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
    Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikaty w wysokości      
    60% od ceny sprzedaży, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego   
    członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
    rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego   
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
    przepisów.  
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  21 marca 2018 r.  do  11 kwietnia 2018 r.
 
               Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje   pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 2 maja 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (20 marca 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 marca 2018, 09:34:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619