Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku

od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

 

Podstawa prawna ustalenia zasad przeprowadzania kontroli podatkowej.

 

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Kontrola przedsiębiorcy jest  regulowana przepisami Rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami).

 

 

Przedmiot kontroli podatkowej.

 

 1. Powierzchnie gruntów i sposób ich wykorzystania.

 2. Powierzchnie użytkowe budynków i sposób ich wykorzystania.

 3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 4. Dokumentacja księgowa w zakresie pkt. 1-3.

 

 

 Zadania kontroli podatkowej.

 

 1. Wykonywanie czynności sprawdzających u podatników, płatników, inkasentów oraz

następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nie posiadającymi  osobowości prawnej.

 1. Prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, upoważnień do przeprowadzenia

kontroli, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji.

 1. Sporządzanie protokołów z kontroli podatkowych oraz rocznych sprawozdań

z przeprowadzonych kontroli podatkowych.

 1. Współpraca z innymi organami podatkowymi, zmierzająca do rzetelnego przeprowadzenia kontroli.

 

Cel kontroli podatkowej.

 

 1. Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów

prawa podatkowego.

 1. Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania.

 2. Kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 3. Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników Wójtowi Gminy Białe Błota, na których ciąży obowiązek podatkowy.

 

Etapy przeprowadzania kontroli podatkowej.

 

 1. Plan kontroli podatkowej.

 2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli

podatkowej.

 1. Powiadomienie podatnika o przewidywanej kontroli podatkowej.

 2. Przeprowadzenie kontroli podatkowej u podatnika.

 3. Zakończenie kontroli podatkowej.

 4. Sporządzenie protokołu z kontroli podatkowej.

 5. Przedstawienie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli podatkowej Skarbnikowi Gminy a następnie Wójtowi Gminy.

 6. Podjęcie działań mających na celu likwidację niezgodności ustalonych w wyniku kontroli podatkowej.

 

 

Instrukcja przeprowadzania kontroli podatkowej.

 

 1. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu, zgodnie z planem kontroli przygotowanym przez Referat kontroli podatkowej i egzekucji do dnia 20 grudnia każdego roku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Białe Błota. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Białe Błota plan kontroli na rok następny podaje się do publicznej wiadomości do 31 grudnia roku bieżącego.

 2. W każdym przypadku objętym planem kontroli podatkowej organ podatkowy dokonuje analizy danych znajdujących się w jego posiadaniu (dane z systemu ewidencji podatkowej PODATKI, ewidencji ludności oraz Rejestru Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy). Organ podatkowy w celu wyjaśnienia wątpliwości zaistniałych u podatnika, każdorazowo wzywa podatnika do złożenia Wójtowi Gminy w Białych Błotach niezbędnych dokumentów mających na celu wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Wójt Białych Błot udziela pracownikom wyznaczonym do przeprowadzenia kontroli imiennego upoważnienia (zgodnie z art. 283 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych), które zawiera:

- oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

- wskazanie podstawy prawnej,

- imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

- numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących),

- oznaczenie kontrolowanego,

- określenie zakresu kontroli,

- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

- podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub

  funkcji,

- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

 1. Organ podatkowy zgodnie z art. 289 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zawiadamia podatnika o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin, nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej oraz zgłosić tę osobę Wójtowi Gminy Białe Błota.

 2. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje po doręczeniu kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazaniu legitymacji służbowej. W przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą osoby kontrolujące dokonują także wpisu o przeprowadzaniu kontroli do książki kontroli, którą przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić, przechowywać, a także udostępniać na żądanie organu kontroli (art. 81 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami). Kontrola podatkowa może zostać wszczęta bez upoważnienia, po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej, w przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli. W tym przypadku imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli podatkowej.

 3. Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu. Kontrola podatkowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. O każdym przypadku nie zakończenia kontroli podatkowej w terminie wynikającym z imiennego upoważnienia kontrolujący obowiązany jest zawiadomić kontrolowanego podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

 4. Kontrolujący dokumentuje przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest
  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarcza się kontrolowanemu.

Protokół zawiera m.in.

- wskazanie kontrolowanego,

- wskazanie osób kontrolujących,

- określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

- określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli,

- opis dokonanych ustaleń faktycznych,

- dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów,

- pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień,

- ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski  dowodowe. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego, przyjmuje się, że nie kwestionuje on ustaleń kontroli. W przypadku złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontrolujący jest obowiązany je rozpatrzyć i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli. Po zakończeniu kontroli podatkowej kontrolowanemu zgodnie z art. 81b. Ordynacji podatkowej przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

 1. Dokumentację z przeprowadzonej kontroli przedkłada się Skarbnikowi Gminy, który postanawia o wszczęciu postępowania podatkowego.

 2. Sporządza się roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli podatkowych do dnia 31 marca roku następnego.

 3. Poza protokołem, kontrolujący może sporządzać także notatki służbowe, które stanowią materiał uzupełniający w kontroli podatkowej.

 4.  Poza planem kontroli podatkowej mogą być wszczynane doraźne kontrole podatkowe, w zależności od potrzeb pracowników wymiaru podatku.

 5. W przypadkach ważnego interesu publicznego, kontrole podatkowe mogą być wszczynane poza planem kontroli.   

metryczka


Wytworzył: Jacek Górny (6 czerwca 2012)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2012, 09:19:08)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 stycznia 2014, 11:23:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32015