Obwieszczenie nr 4/04 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenie nr 4/04
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze. zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 67, poz. 1116) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009 r. Nr 133, poz. 2384); 
2) uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2011 r., Nr 129, poz. 1109 ).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 109 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w spawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ), który stanowi: 
"§  109. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik do obwieszczenia:
plik do pobrania (173kB) pdfUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.
1260 z dnia 2014-04-10

Zmiana:

Uchwała Nr RGK.0007.164.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( tekst jednolity Dz. U. Nr 1260 z dnia 10.04.2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   " 3 Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli, obwieszczeń i wniosków ma zastosowanie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał."
2) § 26 otrzymuje brzmienie: " § 26.1. Porządek obrad winien w szczególności obejmować:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informację Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami; sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
3) podjęcie uchwał;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji;
6) wolne wnioski i zapytania.
2. Ustęp 1 uchwały nie ma zastosowania w przypadku zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym."
3) § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Przewodniczących komisji Rady Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy."
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
W związku z koniecznością usprawnienia możliwości przeprowadzenia wyborów poszczególnych Przewodniczących Komisji Rady Gminy i doprecyzowania zapisu dotyczącego podejmowania przez Radę Gminy postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli, obwieszczeń i wniosków, a także uproszczenie przebiegu sesji zwoływanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (2 kwietnia 2014, 08:33:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (31 grudnia 2014, 13:29:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 920