Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 r

Obwieszczenie Nr 1/2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 )  ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2014 r., poz. 1482) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr RGK.0007.81.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 2329)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 5 uchwały Nr RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2014 r.  poz. 1482), który stanowi:  "§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.".
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2016

UCHWAŁA NR RGK.0007.51.2014
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24  kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
(tekst jednolity)
 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) w związku z art. 14 ust. 5 ust. 1 pkt a, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
§ 2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 ust. 5b-5e ustawy o systemie oświaty.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3a.1) 1. Ustanawia się częściowe zwolnienia z opłaty określonej w § 1 uchwały w wysokości 50% dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest okazanie ważnej Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.”
§ 4. Traci moc uchwała RGK.0007.79.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach, zmieniona uchwałą RGK.0007.174.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (7 września 2016, 08:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401