PROTOKÓŁ Z II SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 08.12.2014 R., O GODZ. 11:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


Protokół
z II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 8 grudnia
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 11:00 do 12:00
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: radna Gabriela Żernicka
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Maciej Kulpa;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
4. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
5. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
7. Sołtysi;
8. Zaproszeni goście;
9. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Białe Błota.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białe Błota.
4. Zamknięcie obrad sesji.


Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny był radny Sebastian Orlik.

Ad. 2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Białe Błota.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Danuta Ferenstain wręczyła zaświadczenie nowo wybranemu Wójtowi Gminy Białe Błota.

Ad.3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poprosił wszystkich obecnych o powstanie i wysłuchanie ślubowania Wójta Gminy Białe Błota Macieja Kulpy. Po złożeniu ślubowania Przewodniczący RG pogratulował objęcia stanowiska Wójta Gminy Białe Błota. 

Ad.4. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad tj: pkt 4 otrzymuje brzmienie: wybór sekretarza obrad - wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący RG  zaproponował na sekretarza obrad radną Gabrielę Żernicką - wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o ujęcie w porządku obrad następujących projektów uchwał:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.
Przewodniczący RG zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany w porządku obrad.

Ad.5. Podjęcie uchwał:

Ad 5.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.156.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

5.2.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.157.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

Przewodniczący RG ogłosił 15 min przerwy od godz. 11:15 do godz. 11:30.

5.3. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany zgłoszone do projektu uchwały przez Radę Gminy tj.:
-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł;
-dodatek funkcyjny w wysokości 1600 zł;
-dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
-dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
-w uzasadnieniu dopisano zdanie :” Wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota VII kadencji pozostaje na tym samym poziomie jak wynagrodzenie Wójta Gminy VI kadencji.”

Radni 11 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw” i 2 głosach „ wstrzymujących się” przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. zmiany w projekcie uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.158.2014 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Ad.6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
lista głosowania imiennego (17kB) pdf
nagranie

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2014, 07:40:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 stycznia 2015, 12:42:30)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193