PROTOKÓŁ Z VII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 31.03.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1AProtokół
z VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 31 marca
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Zbigniew Moroz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
3. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


1. Otwarcie VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VI  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024; 
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok;
5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” za rok 2014;
6. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
7. w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016;
8. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
9. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
10. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( projekt uchwały nr I.0006.1.2015 );
11. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( projekt uchwały nr I.0006.2.2015 );
12. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
13. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej;
16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości;
17. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
18. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
19. w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Białe Błota;
20. w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Łochowo.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VII Sesji VII Kadencji.Ad.1.  Otwarcie VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył VII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 


Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Zbigniewa Moroza na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”,  przy 15 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o zmianę tytułu projektu uchwały w porządku obrad z „w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego” na  „w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015”. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił wniosek  o wycofanie z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych - radni 15 głosami za,  przy 15 obecnych radnych wycofali ww. projekt uchwały z porządku obrad.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński  zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie  powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.- radni 12 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw” i 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych wprowadzili jako punkt 9.14. ww. projekt uchwały.

Przewodniczący RG  poinformował, że otrzymał na sesji  obywatelski projekt uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym.”
Radca Prawny poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy Białe Błota każdy ma prawo do  inicjatywy uchwałodawczej, ale podpisy pod projektem uchwały muszą zostać zweryfikowane przez Urząd Gminy. Ponadto projekt wymaga opinii Skarbnika Gminy gdyż pociąga za sobą skutki finansowe.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad jako punktu 9.21 – radni 8 głosami „za”, przy 1 glosie „ przeciw”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww projekt uchwały do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz poinformował, że Wójt Gminy Białe Błota nie będzie obecny na sesji gdyż jest na spotkaniu u Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski  przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Radca Prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację nt. wygranych rozpraw sądowych.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek powiedział, że nie było żadnych konsultacji w sprawie punktów niebezpiecznych na terenie gminy Białe Błota.
Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska poruszyła sprawę uchwały w sprawie funduszu sołeckiego opiniując ją negatywnie.

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła następujące autopoprawki:
w § 8 lit.b wykreślić zwrot „ pozostaje bez zmian” i dopisuje się zwrot „ zastępuje się kwotą 895 891,84  zł”;
 w § 8 lit.b , tiret 2 po kwocie 714 020, 00 zł dopisuje się zwrot : „ zastępuje się kwotą 695891, 84 zł”.
Radni 13 głosami „ za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.
w uzasadnieniu w Dziale 852 Pomoc Społeczna , tiret 2,3,4 zamiast zwrotu „ przyznaną dotację celową” powinien  być zwrot  „ wydatki”
Radni 14 głosami „ za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.
Skarbnik Gminy odczytała autopoprawkę z dnia 31.03.2015 r. ( załącznik do protokołu - plik do pobrania (991kB) pdf )
Radni 14 głosami „ za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy  przy 2  głosach „wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.22.2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

9.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. zwiekszenie dochodów i wydatków o 700 zł wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2015 r. radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.23.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024. 

9.3.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015.

Skarbnik Gminy poprosiła o dopisanie w uzasadnieniu nr uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. i  nr uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024. - radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”,  przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.24.2015  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 14:10 do godz. 15:00

9.4. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, Skarbnik Gminy, radny Krzysztof Kocikowski, radna Gabriela Żernicka.
Przewodniczący RG zaproponował poprawkę do projektu uchwały tj. w tytule skreślić słowa „niewyrażenia” i w § 1 pozostawić zwrot „ Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.” - radni 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 8 głosami „za”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 5 głosach „ przeciw”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.25.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.

9.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” za rok 2014.

Przewodniczący RG zgłosił poprawki do projektu uchwały:
str 2 zad. 7 zamiast „proramów” powinno być „programów”;
str 3 zamiast „placu „ powinno być „ planu”
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami  „za”, przy 15 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.26.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” za rok 2014.

9.6. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.27.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

9.7.w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.

Przewodniczący RG  poddał  pod  głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.28.2015 w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.

9.8. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Rafał Barsukiewicz i Kierownik Anna Zdunek.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.29.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

9.9. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.30.2015 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.


9.10. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.31.2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.11. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.32.2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.12. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.33.2015 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

9.13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.34.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

9.14 w sprawie  powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, Dyrektor GCK, radna Gabriela Żernicka i radny Bronisław Balcerowski.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.35.2015  w sprawie  powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.

9.15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.36.2015  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

9.16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Andrzej Wiekierak, radna Alina Puppel, radny Krzysztof Kocikowski, radna Gabriela Żernicka, radna Maria Wolsztyńska, Pani Małgorzata Kasperuk, Przewodniczący RG i radny Rafał Barsukiewicz. 

Radny Krzysztof Kocikowski złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - radni 11 głosami „ przeciw”, przy 4 głosach „za”, przy 15 obecnych radnych odrzucili ww. wniosek.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 9 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw”, przy 4 głosach „ wstrzymujących się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.37.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości.

9.17 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski odczytał nowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. - radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów tj. pkt 1 posiedzenia z dnia 27.04.2015 powinien brzmieć: „ Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I kwartał 2015 roku na podstawie sprawozdania.”- radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.
Radny Zbigniew Moroz zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska tj. dodatkowe posiedzenie Komisji 15.04.2015 o godz. 14:00 dot. zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Białe Błota.- radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.38.2015 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

9.18. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.39.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

9.19.w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. w uzasadnieniu, ostatni akapit zamiast „ Rada Gminy Białe Błota nie stwierdza naruszenia mającego wpływ na ważność wyborów” powinno być „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota nie stwierdza naruszenia mającego wpływ na ważność wyborów”.- radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.40.2015 w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Białe Błota.

9.20 w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Łochowo.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Wiesława Suszek i Radca Prawny.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.41.2015 w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Łochowo.

9.21. w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Pan Tomasz Stelmaszyk, Pani Marzanna Kreja – inicjatorzy uchwały, radny Rafał Barsukiewicz, Radca Prawny, radna Maria Wolsztyńska, radny Krzysztof Kocikowski, radna Gabriela Żernicka i radny Bronisław Balcerowski.

Radni ustalili wspólne posiedzenie Komisji w dniu 16.04.2015 r. o godz. 10:00 w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Radny Krzysztof Kocikowski złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - wniosek przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Bronisław Balcerowskiego poprosił o przygotowanie harmonogramu oddania do użytkowania wszystkich zlewni.
Przewodniczący RG zapytał kiedy ruszy temat gazyfikacji Łochowo-Łchowice- Lisi Ogon.

Ad. 12.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył:
sprawę zapadającej się ulicy wzdłuż drogi ekspresowej pomiędzy Złotą Karczmą, a Juanem;
sprawę terenów po byłych Zakładach Mięsnych w  Przyłękach;
sprawę ulicy A. Przysieckiego  w Przyłękach i jej ewentualnej przebudowy.
Pan Wiesław Siemiński zwrócił się do starych radnych i powiedział, że pewna grupa radnych chce storpedować gminę. Zaapelował też do młodych radnych żeby zaczęli myśleć, gdyż przez starych radnych gmina jest zadłużona. Poprosił radnego Bronisława Balcerowskiego żeby przedstawił mu swoje sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów na piśmie. Zwrócił się także do radnego Piotra Mądrzyńskiego o poinformowanie na piśmie za  jakie usługi wziął 7000 zł.

Pan Sławomir Ruge powiedział, że zgadza się z faktem, że podczas wyborów sołtysa w Łochowie doszło do uchybień prawnych, ale przy rozpatrywaniu protestów nie rozważano aspektu społecznego. Powiedział, że karty do głosowania powinny być wypełnienie według nazwiska i imienia, a  przy pouczeniu do głosowania sugerowano, aby krzyżyk postawić przy pierwszym kandydacie. Poprosił także przy kolejnych wyborach o zapewnienie bezpieczeństwa ze strony policji. Poinformował, także że ksiądz w Łochowie prowadzi agitacje wyborcze w kościele. Poprosił o wyznaczenie mężów zaufania na wybory spośród pracowników Urzędu Gminy Białe Błota.

Pani Emilia Wika poruszyła sprawę zakupu mieszkania od spółdzielni.

Pani Marzanna Kreja :
powiedziała, że wnioskowała o udzielenie informacji publicznej i otrzymała ją trzy razy Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru. W związku z powyższym poprosiła o udostępnianie informacji publicznej w formie elektronicznej;
powiedziała, że wnioskowała również o udostępnienie do wglądu wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, a otrzymała kserokopię 200 stron;
powiedziała, że Sekretarz Gminy po 11 dniach udzieliła jej odpowiedzi, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuje wg właściwości do Gminnego Centrum Kultury;
poruszyła sprawę mieszkańców Łochowa, którym zawalił się dom;
powiedziała, że sala obrad podczas przerwy zamienia się w jadłodajnie;
powiedziała, że słyszała, że Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska wyprosił mieszkańców z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pan Zenon Daczyński poruszył sprawę odbioru ulicy Centralnej w Białych Błotach.

Radna Maria Wolsztyńska poprosiła  o informowanie radnych  o spotkaniach np. z komunikacją.

 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział panu Wiesławowi Siemińskiemu, że wszystkie uchwały są analizowane na Komisjach, a wolne wnioski i zapytania są dla wszystkich mieszkańców. 

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział Przewodniczącemu RG, że na zebraniu wiejskim w Łochowie temat gazyfikacji został już omówiony. Łochowo jest na etapie zgłoszenia projektu na pozwolenie na budowę. Inwestycja w pozostałych miejscowościach będzie realizowana w przyszłym roku.
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu , że w sprawie kanalizacji trwają już tylko prace geodezyjne i skończą się w przyszłym tygodniu. Aktualnie odbywają się wideo kontrole tej sieci. W dniu dzisiejszym Rada Gminy Białe Błota dała „zielone światło” i zostanie przygotowana umowa na prace uzupełniające.
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu w sprawie terenów po byłych zakładach mięsnych, że trwają prace podziałowe gruntów i jest na tym obszarze wywoływana uchwała sprawie miejscowego planu. Jeżeli chodzi o ulicę Antoniego Przysieckiego w Przyłękach to potencjalny inwestor rozważa możliwość przebudowy drogi.
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że ma być ekspertyza tego terenu w rejonie Juana. Dodał również, że wystąpi z stosownym pismem w tej sprawie do GDDKiA
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział Panu Zenonowi Daczyńskiemu w sprawie ulicy Centralnej, że prowadzone są procedury zmierzające do realizacji gwarancji .

Ad. 15. Zakończenie obrad VII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


nagranie
lista głosowania imiennego (2182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (1 kwietnia 2015, 08:38:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (14 kwietnia 2015, 11:53:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 989