PROTOKÓŁ Z XI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 13.07.2015 R., O GODZ. 9:00 W GABINECIE WÓJTA, BIAŁE BŁOTA UL. SZUBIŃSKA 7

RGK.0002.8.2015


Protokół z XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 13 lipca 2015 r., w Gabinecie Wójta ul. Szubińska 7


Sesja trwała: od godziny 9:00 do 9:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Maria Wolsztyńska 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Chmielewski 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli: 

1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa; 
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski; 
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
7. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego: Andrzej Wiekierak. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; 
 
5. Zakończenie obrad XI Sesji VII Kadencji. Ad.1. Otwarcie XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący RG otworzył XI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Na sesji nieobecni byli: Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka i Piotr Mądrzyński. 

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad. 

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Marii Wolsztyńskiej na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 12 głosami „za”, przy 12 obecnych radnych. 

Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący RG na wniosek Wójta Gminy Białe Błota poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad, w punkcie 4.2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Zielonka Północ” w miejscowości Zielonka. 

Wniosek został zatwierdzony 12 głosami ,,za'', przy 12 obecnych radnych. 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad.4. Podjęcie uchwał: 

4.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.84.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 
 
4.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Zielonka Północ” w miejscowości Zielonka. 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski. 
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 12 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.85.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Zielonka Północ” w miejscowości Zielonka. 

Ad. 5. Zakończenie obrad XI Sesji VII Kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

Protokół zawiera 2 strony.
 
Protokół sporządził: Sekretarz obrad: Przewodniczący obrad: Łukasz Chmielewski        Maria Wolsztyńska     Przewodniczący Rad Gminy      Jacek Grzywacz

lista głosowania imiennego: plik do pobrania (1667kB) jpg

nagranie audio przebiegu sesji:
- część 1  plik do pobrania
- część 2  plik do pobrania

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (13 lipca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (13 lipca 2015, 11:23:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (31 lipca 2015, 08:33:06)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846