PROTOKÓŁ Z XII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 25.08.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                      Protokół
z XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 25 sierpnia
2015 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 16:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  X i XI  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.
10. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok; 
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015 ;
4. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”;
5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;
6. w sprawie zamiany nieruchomości;
7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych
11. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody glosowania.


11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na sesji nieobecna była: radna Gabriela Żernicka

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z obrad X, XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad X i XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Wójt Gminy Białe Błota zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015. - radni jednogłośnie wycofali projekt uchwały z porządku obrad.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku  projektu uchwał: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński – radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad  projekt uchwały jako pkt 10.3.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice - radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad  projekt uchwały jako pkt 10.12.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski  przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny  Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący  Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad. 9 Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.

Radni jednogłośnie przyjęli ww. stanowisko.

Ad.10. Podjęcie uchwał:

10.1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Zbigniew Moroz, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, radny Krzysztof Kocikowski, radna Alina Puppel.

Przewodniczący RG w związku z licznymi poprawkami do projektu uchwały zaproponował przesunięcie  projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. i  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 na koniec pkt 10. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę w porządku obrad.

10.3. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.86.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

10.4. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.

Kierownik Anna Zdunek zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w §.1 zamiast na rok 2016 powinno być na lata 2015-2016.- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radna Maria Wolsztyńska i Kierownik Anna Zdunek.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.87.2015  w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.

10.5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.88.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

10.6. w sprawie zamiany nieruchomości.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.89.2015 w sprawie zamiany nieruchomości.

10.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”,  przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.90.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.8.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami  „za”,  przy 14 radnych głosujących  podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.91.2015  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

10.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.92.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

10.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.93.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.

10.11. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody glosowania.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Piotr Mądrzyński, radna Alina Puppel i radna Wiesława Suszek.
Radny Piotr Mądrzyński zgłosił wniosek o przeniesienie ul.  Konarowej z obwodu nr 3 do obwodu nr 4. - radni jednogłośnie przyjęli ww. autopoprawkę.
Głos w dyskusji zabrali: Radca Prawny i Sekretarz Gminy.
Przewodniczący RG w związku z sugestią Radcy Prawnego zgłosił wniosek o przepisanie ulicy Konarowej z obwodu nr 4 do obwodu nr 3. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.94.2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody glosowania.

10.12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr  RGK.0007.95.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice.

10.13.  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski i Przewodniczący RG.
W związku z wnioskami radnych o wycofanie z projektu uchwały kwoty 3 700 000,00 i wycofanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie 24 500 do Oświaty Skarbnik Gminy przedstawiła wynikające z tych zmian autopoprawki w projekcie uchwały.- radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.96.2015  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

10.14. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024;

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w WPF są konsekwencją zmian w budżecie gminy. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.97.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel :
-poprosiła o informację, czy Urząd Gminy będzie występował o dofinansowanie unijne dla pomocy społecznej;
-poprosiła o zestawienie podatków dla wsi Murowaniec w stosunku do inwestycji z ostatnich 5 lat;
-poprosiła o zestawienie kredytów wziętych przez gminę na dzień 31.08.2015 r.;
-zapytała kiedy nastąpi korekta kursów autobusów linii 92;
-poprosiła o uprzątniecie  terenu na ulicy Łochowskiej po poleżeniu światłowodu;
-powiedziała, że  odbywało się znakowanie rowerów i poprosiła żeby informacja o takich akcjach trafiała do mieszkańców;
-powiedziała, że w czasie skróconych godzin pracy Urzędu Gminy pracownicy wyłączali komputery przed końcem pracy i mieszkańcy nie mogli nic załatwić;
-zapytała na jakiej podstawie wyprasza się zwierzęta z imprez gminnych?'
-pogratulowała drużynie reprezentującej gminę na sołtysiadzie;
-poruszyła sprawę ul. Sójczej;
-powiedziała, że w Murowańcu przy placu zabaw nie ma śmietników.

Radny Bronisław Balcerowski złożył interpelację w sprawie urzędowego wystąpienia do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Łochowskiej ( od granicy miasta do ul. Ku Belmie)

Radny Czesław Jabłoński złożył interpelację w sprawie poszerzenia ulicy Myśliwskiej w Lisim Ogonie.

Radna Maria Wolsztyńska:
-powiedziała, że do dnia dzisiejszego nie ma fontanny przy placu zabaw w Białych Błotach, a sadzonki wkoło placu uschły;
-zaapelowała do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury żeby pomyślał o pomieszczeniach na zajęcia. Zaproponowała przejęcie budynku między Gimnazjum,a boiskiem;

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że na skrzyżowaniu ulic A. Przysieckiego i Veney'a  zakopują się samochody.

Radna Wiesława Suszek:
-powiedziała, że ulica Słonecznikowa w Lipniakach jest utwardzona z kruszywa i jak przejeżdżają samochody to są kłęby dymu;
-poprosiła o wykaz dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Radny Piotr Mądrzyński:
-powiedział, że w 2014 r. zgłaszał konieczność likwidacji lamp, a te lampy nadal się palą;
-zapytał po co na przystankach autobusów szkolnych postawiona duże tablice informujące, że jest to przystanek szkolny.

Przewodniczący RG:
-poprosił o niezwłoczne ustawiania tablic z nazwami ulic po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy;
-powiedział, że jest niedokończona ulica na drodze dojazdowej do Poczty Polskiej w Białych Błotach;
-zapytał na jakim etapie jest ulica Żurawinowa w Łochowie?
-powiedział, ze nie ma zatoczki autobusowej na pętli linii 92 w Łochowie;
-zapytał na jakim etapie jest praca nad przejściem dla pieszych przy ulicy Ślesińskiej;
-zapytał co z propozycją poszerzenia mostu o ścieżkę dla pieszych poprzez most w Łochowie.

Ad. 13.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnej Wiesławie Suszek iż nie ma możliwości utworzenia wykazu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

E. Wika:
-poruszyła sprawę mieszkania socjalnego w Murowańcu, które zajmuje 22 letni mężczyzna;
-powiedziała, że nikt nie zgłosił się do ugody w sprawie zaległości za odszkodowania dla osób mających wyroki o eksmisję;
-poruszyła sprawę opłacania przez spółdzielnię mieszkaniową faktur.

Sołtys Sławomir Ruge:
-poruszył sprawę wycofania zapisu w budżecie gminy na 2015 r.  kwoty 3 700 000,00 zł i kwestię zadłużenia gminy;
-powiedział, że drzewa od mostu do centrum Łochowa usychają, bo nie są podlewane. Poprosił o wygospodarowanie środków na ten cel;
-zapytał na jakim etapie są rozmowy z nadleśnictwem w sprawie polany Moreloch.

Radny Bronisław Balcerowski :
-zapytał na jakim etapie są rozmowy w sprawie skrzyżowania ulicy Szosa Bydgoska z ulicą Jedlinową;
-poprosił o wystosowanie pisma do powiatu bydgoskiego o zaplanowanie w 2016 roku kładki dla pieszych i rowerzystów w Łochowie.


Pan Edmund Łączny poruszył sprawę zadłużenia gminy i stanu finansów.

Pani Marzanna Kreja:
-zapytała, czy trzeba takiej inicjatywy obywatelskiej żebyście się Państwo zreflektowali.  Inicjatywa obywatelska dot. referendum miała na celu powiedzieć nie Wójtowi;
powiedziała, że Wójt Gminy prosił  ją, że gdyby wygrała wybory żeby załatwić mu powrót do Urzędu Gminy w Białych Błotach i dodała, że myślała, że Wójt jest przywiązany do tego budynku Urzędu;
-zapytała, czy Wójt zapoznał się ze Strategią Rozwoju Gminy Białe Błota;
-powiedziała, że inicjator referendum rozważa, czy to referendum ma być, czy nie i dodała, ze jeżeli temat powróci to wtedy nie będzie inicjator występował o referendum tematyczne, ale o odwołanie organu;
-zapytała dlaczego w Bip nie ma publikowanych odpowiedzi na interpelacje;
-zapytała jak wygląda realizacja ulg dla rodzin wielodzietnych;
-poruszyła sprawę przetargu dot odpadów;
-poruszyła sprawę skróconych godzin pracy Urzędu Gminy w Białych Błotach;
-zapytała, czy Gmina Białe Błota wydaje pozwolenia na budowę;
-w sprawie Święta Gminy powiedziała, że nie wszyscy oczekują kultury Disco Polo.


15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział Pani Marzannie Kreji, że odpowiedzi na interpelacje radnych są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge, w sprawie polany Moderloch, ze zgodnie z ustaleniami w których Pan Ruge brał udział Gmina złożyła wniosek i oczekuje na odpowiedź. 

Wójt Gminy odpowiedział Pani Marzannie Kreji, że w sprawie zakupu budynku dla Urzędu Gminy to był dopiero zamysł. Powiedział również, że analizował Strategie Rozwoju Gminy. W sprawie śmieci poinformował, że przetarg jest bardzo ważny  i to on był orędownikiem żeby nie przespać terminu, żeby nie było takiej sytuacji jak w zeszłym roku.  Dodał także, iż po rozmowach z Komisją Przetargową postanowił obniżyć  pewne kryteria, aby  zwiększyć konkurencyjność. W sprawie pozwoleń na budowę to zwykłe przejęzyczenie.

Ad. 16. Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknęła posiedzenie XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Protokół zawiera 8 stron.

Protokół sporządziła:                Sekretarz obrad:     Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Sebastian Orlik                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                    Jacek Grzywacz


nagranie
Listy głosowania imiennego plik do pobrania (779kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (26 sierpnia 2015, 09:13:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 października 2015, 11:12:37)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815