PROTOKÓŁ Z XIV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 24.11.2015 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół
z XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 24 listopada
2015 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  
Sekretarz obrad: radny Rafał Barsukiewicz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Sekretarz Gminy: Renata Dworak;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Rewizyjna;
b) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
c) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
d) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych
e) Komisja Budżetu i Finansów;
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
b) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
d) w sprawie opłaty targowej.
e) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sporu Rady Gminy Białe Błota.
g) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.
h) w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.
j) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.
k) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
l) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
ł) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
m) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
n) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
o) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
p) w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
r) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XIV Sesji VII Kadencji.


Ad.1. Otwarcie XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XIV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.


Ad 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Rafała Barsukiewicza na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  15 głosami „za”,  przy 155 obecnych radnych.

Przewodniczący RG oddał głos Komendatowi Policji w Białych Błotach Panu Markowi Żurnerowi, który w związku z odejściem na emeryturę podziękował wszystkim obecnym za współpracę.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej – radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek
Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek ;
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek ;
    Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
-      zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018 - radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek;
 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej- radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.
  Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.
  Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani, która przedstawiła informację nt. „ Szlachetnej paczki”.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.


6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Rewizyjna:
      Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
      3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radny Krzysztof Kocikowski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym

4) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych:
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.


8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag


9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

      Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę Załącznik (265kB) pdf
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:  Przewodniczący RG, sołtys Lisiego Ogona, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński.
Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wycofanie  z projektów uchwały zapisów dotyczących wycieczki mieszkańców Lisiego Ogona i zmianę w uzasadnieniu uchwały zamiast Biuro Pracy powinno być Urząd Pracy.- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


b) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Projekt  uchwały przedstawia Skarbnik Gminy.

Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

      Projekt  uchwały przedstawia Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w § 1 pkt 3 lit. c tiret 4 powinna być kwota 3100, w § 1 pkt 6 lit. a tiret 4  powinna być kwota 2390 zł, w § 1 pkt 6 lit. b tiret 3  powinna być kwota 3100 – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.


Głosowanie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Sebastian Orlik 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.


d) w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie uchwaly w sprawie opłaty targowej.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


e) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radny Krzysztof Kowalewski

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0.


f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota , ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014;

Radca Prawny zgłosiła poprawkę do projektu uchwały w §1 zamiast nr uchwały 54 powinno być 154 – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.


Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota , ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0.


g) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sporu Rady Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RG i i odczytał stanowisko Wójta Gminy w tej sprawie
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:  radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG i radny Krzysztof Kowalewski.
Przewodniczący RG ogłosił 25 min przerwy.

Głosowanie uchwaly w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sporu Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Czesław Jabłoński, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 4, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0.


h) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Radca Prawny zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. zmiana treści uzasadnienia na zapis:” Zgodnie z  §  64  ust.  1  uchwały w  sprawie Statutu Gminy Białe Błota Przewodniczących komisji Rady Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy.” - radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.

Radny Rafał Barsukiewicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kowalewskiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Radny Krzysztof Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła radna Maria Wolsztyńska.
Przewodniczący odczytał treść § 1 uchwały : „ Powołuje się radnego Krzysztofa Kowalewskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.”
Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Czesław Jabłoński, Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 3, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0.


i) w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła radna Alina Puppel


Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0.


j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.


Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.


k) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


l) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


ł) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Głosowanie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


m) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny Krzysztof Kowalewski.

Głosowanie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


n) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny Krzysztof Kowalewski i Kierownik Andrzej Wiekierak.


Głosowanie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.


o) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.


Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


p) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


r) w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.


Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił następujące kandydatury radnych do Komisji Doraźnej: radna Anna Zawidzką, radna Wiesławę Suszek i siebie. Wszyscy radni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Doraźnej.

Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Wiesława Suszek 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.


s) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel i Radca Prawny.


Głosowanie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


t) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radny Krzysztof Kowalewski i Przewodniczący RG.

Głosowanie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

u) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.Głosowanie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.

w) w sprawie określenia wysokości stawek podatki od nieruchomości w 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła poprawkę tj. w §.1 pkt 2 lit. b zamiast 20,10 zł powinno być 20,06 zł – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatki od nieruchomości w 2016 r.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0.


x) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


y) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Kierownik Marian Wiśniewski zgłosił poprawki do projektu uchwały tj.:
- w rozdziale 2 w § 2 ust. 4 podpunkt 2 powinno być 30 września, a w podpunkcie 2 od 1 października;
     -  w rozdziale 3 w  § 5 ust.4. Dopisać zwrot: „lub w formie papierowej”.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.
     W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli : radna Alina Puppel, Kierownik Marian Wiśniewski i Przewodniczący RG.
     Głosowanie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Wyniki głosowania


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0.


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

     Nie było interpelacji na poprzedniej sesji.


11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel złożyła interpelacje na piśmie ( Załącznik nr 1 (378kB) pdf , Załącznik nr 2 (181kB) pdf , Załącznik nr 4 (168kB) pdf ) i zgłosiła następujące wnioski:
       - o uporządkowanie ul. Łochowskiej;
     - poruszyła także sprawę zakupu sprzętu e- sesja i zapytała czy to był właściwy moment na zakup takiego oprogramowania.

    Radna Wiesława Suszek poprosiła o powycinanie samosiejek w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ulicy Mroźnej.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że trzeba sprawdzić w terenie zagadnienie o które wnioskowała radna.


13. Wolne wnioski i zapytania.

 Pan Wiesław Siemiński:
- powiedział, że nikt nie jest zainteresowany w naszej gminie wysokością wynagrodzenia Zarządu ZWiUK;
      - poprosił o analizę dot. kanalizacji w Łochowie;
     - zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, czy miał świadomość dotyczącą zapisów o kwotach na kanalizację;
     - powiedział, że niedługo budżet szkolnictwa wyniesie 50 % budżetu gminy.


 Sołtys Sławomir Ruge:
    -  zapytał, czy to prawda, że skończyły się środki na równanie dróg, a jak nie to kiedy będą równane drogi;
    -  powiedział, że podtrzymuje swoją prośbę o zwiększenie środków finansowych na rozbudowę oświetlenia w Łochowie;
    - powiedział, że fundusz sołecki jest krzywdzący dla większych sołectw;
    - zapytał z jakim skutkiem zakończyły się  rozmowy z Bydgoszczą w sprawie wody w Łochowie;
   - powiedział, że mieszkańcy ul, Mickiewicza w Łochowie skarżą się na obecność chloru w wodzie;
   - zapytał, czy zakończono kompletowanie dokumentów w sprawie zwierząt łownych;
   -poruszył sprawę nadawania nazw ulic w sołectwie.
Pan Edmund Łączny poruszył sprawę finansów gminy.
Pan A. Oślizgło przyszedł na sesję w sprawie uciążliwości Orlika, który został wybudowany w Białych Błotach w 2008 r. Powstał on bez jego zgody, chociaż jest w bezpośredni sąsiedztwie Pana Oślizgło.
Radny Krzysztof  Kocikowski podziękował za współpracę i życzył wielu sukcesów nowemu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że odwołanie radnego Krzysztofa Kocikowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji nie jest jego porażką jako radnego, ale porażka całej Rady Gminy. Powiedziała, że życzy radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu wszystkiego najlepszego, a radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu podziękowała za współprace.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Pani Alicja Włodarczak przedstawiła proces i dokumentację dot. rozbudowy szkoły oraz dodała, że nie mówi się obecnie o budowie szkoły,ale o budynku sportowo- świetlicowym
Przewodniczący RG powiedział, że:
- drogi w Łochowie i Łochowicach są w katastrofalnym stanie, Nie są naprawiane od razu po położeniu gazu;
- nie otrzymał odpowiedzi w sprawie poszerzenia chodnika przy figurce w Łochowicach.

Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja:
-poruszyła sprawę ceny za  odbiór odpadów komunalnych i powiedziała, że z projektu budżetu gminy na 2016 r. wynika , że koszt za osobę wynosi 14 zł, a nie 12 zł;
-zapytała dlaczego umowa z firmą wywożącą odpady z terenu gminy Białe Błota została zawarta na 4 lata?;
-zapytała cyt: „ po co lata do Pana Pan Wiśniewski” i dodała, że wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej do Pana Wiśniewskiego i nie dostała odpowiedzi, bo Kierownik musi latać do Pana Wójta. Zapytała czy mamy do czynienia z Urzędem Cenzura?
-powiedziała, że w piśmie dotyczącym oświadczeń majątkowych Wójt Gminy nie podał tego co było trzeba podać;
-powiedziała, że do chwili obecnej nie otrzymała od Wójta wizji rozwoju gminy;
-zapytała, czy jeżeli wojewoda stwierdzi nieważność podjętych przez Wójta zarządzeń dotyczących Komisji Alkoholowej, to czy Wójt zwróci nienależnie pobrane pieniądze?
-powiedziała, że otrzymała informację, że Wójt Gminy w I półroczu 2015 r. otrzymywał kilometrówkę jeżdżąc prywatnym samochodem i dodała, że Wójta widywano jedynie w służbowym samochodzie;
-zapytała, czy Wójt Gminy zrezygnuje z części swojego wynagrodzenia na rzecz osób potrzebujących;
-powiedziała, że w dniu dzisiejszym podjęto uchwalę o współpracy z organizacjami pozarządowymi i przy tej uchwale prosiła o głos, ale go nie otrzymała. Świadczy to, że Pan Przewodniczący nie zna Statutu i że tej współpracy nie ma i nie było.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział panu Wiesławowi Siemińskiemu,  że inżynier kontraktowy to zespół osób zajmujących się nadzorem technicznym przy kanalizacji i dodał, że wszystkie dokumenty w sprawie kanalizacji są dostępne na stronie internetowej i można również z nimi się zapoznać. na miejscu w Urzędzie Gminy.
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge w sprawie nazw ulic, że gdy jest to droga prywatna musi być zgoda właścicieli na nadane nazwy ulicy.

Wójt Gminy odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge , że na oświetlenie w Łochowie jest przeznaczona kwota 40 000 zł w projekcie budżetu na 2016 r. Jeżeli chodzi o równanie dróg to jest ono wykonywane na bieżąco. W sprawie jakości wody w Łochowie Prezes ZWiUK powiedział, że trwają negocjacje z wodociągami z Bydgoszczy. Dodał także, że woda w gminie nie jest dezynfekowana chlorem.
     
Prezes ZWiUK odpowiedział Panu Wiesławowi Siemińskiemu, że koszty utrzymania Zarządu i Rady Nadzorczej nie wynoszą 1 mln złotych.
     
 Kierownik M. Wiśniewski wyjaśnił Panu A. Oślizło, że w tej chwili jest wykonywana dokumentacja na piłkochwyty i ekrany dzwiękoszczelne.

 Kierownik Anna Zdunek wyjaśniła Redaktor Naczelnej Białe Błota info Marzannie Kreja, że stawka 12 zł za odbiór odpadów to są rzeczywiste koszty wyliczone na podstawie umów. Umowa została zawarta na 4 lata, gdyż z firmą wywożącą śmieci Urząd będzie się rozliczał na podstawie liczby osób i będzie płacony ryczałt przez 4 lata. Skarbnik Gminy dodała, że kwota w projekcie budżetu dot. opłaty za śmieci została zaplanowana na podstawie umowy z 2015 r. Przy kształtowaniu budżetu nie znana była kwota dot. opłaty na 2016r. Po podpisaniu umowy z firmą Taro będzie można dokonać w tym zakresie autopoprawki w budżecie.
Pani Edyta Ksobiak wyjaśniła Pani Marzannie Kreja, że Pani Lucyna Dziamska udzieliła Radzie Gminy informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy poinformował, że na resztę pytań udzieli odpowiedzi na piśmie.
    
Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przyłękach przedstawiła informacje na temat sytuacji lokalowej dzieci w tej szkole.
     
 15. Zakończenie obrad XIV Sesji VII Kadencji.


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić do 17.12.2015 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (25 listopada 2015, 08:39:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 grudnia 2015, 08:52:42)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 765