PROTOKÓŁ Z XVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 01.03.2016 R., O GODZ. 11:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół 
z XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 1 marca
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 11:00 do 15:00
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska
Sekretarz obrad: radna Anna Zawidzka
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z działalności za 2015 rok.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11)Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.
3) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.
4) w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.
5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015 za rok 2015.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
7) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.9.2016 )
9) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.10.2016 ).
10) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Zakończenie


1. Otwarcie XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XVIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. Na sesji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.


2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Anny Zawidzkiej na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”,  przy 14 obecnych radnych.


3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG zaproponował zmianę porządku obrad poprzez:
-  przeniesienie punktów 6,8,9 i 10  porządku obrad po pkt 11.


5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.


6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radna Maria Wolsztyńska, Wójt Gminy, radny Krzysztof Kowalewski i radny Piotr Mądrzyński.

Głosowanie :
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.


2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.


3) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.


W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:radny Krzysztof Kowalewski, Sekretarz Gminy i radny Krzysztof Kocikowski.

Przewodniczący Rady Gminy oddał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy i opuścił sale obrad wraz z Wójtem Gminy w związku z  zaproszeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Głosowanie :
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.

4) w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.

5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015 za rok 2015.

 Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015 za rok 2015.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.


7) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.


Głosowanie :
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.


8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie :
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.

9) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej .

Głosowanie w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.

10) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota.

Zastępca Wójta powiedział, że Wójt Gminy Białe Błota nie wnosi uwag do projektu uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska i radny Bronisław Balcerowski.

Głosowanie :
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.


8. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2015 rok.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2015 r.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

10. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag.


11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Na poprzedniej sesji nie zostały złożone interpelacje.


12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Suszek poruszyła  sprawę ulicy Słonecznikowej w Lipnikach i powiedziała, że jak pada deszcz mieszkańcom wlewa się woda do posesji, a jak jest susza to droga bardzo się kurzy i zwróciła się z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Poprosiła o odpowiedź na piśmie.
Radna Anna Zawidzka:
- powiedziała, że na ulicy Berberysowej w Białych Błotach doszło do potrącenia pieszego i zapytała, czy jest możliwość umiejscowienia na tej ulicy przejścia dla pieszych?
-poprosiła o wytyczenie pasa linii ciągłej przy wyjeździe z ulicy Berberysowej;
-powiedziała, że na ulicy Berberysowej podczas deszczu tworzą się ogromne kałuże.

Radna Alina Puppel:
-  powiedziała, że mieszkańcy zgłosili się do radnej o interwencję w sprawie  braku wiaty na pętli autobusowej na Błoniu dla linii 91 i 92.
- złożyła interpelację na piśmie.

Mieszkanka Murowańca powiedziała, że mieszka w Murowańcu od 11 lat i dzieci mają 3,7 km do szkoły w Łochowie i nie ma nawet Gimbusa. Na tej drodze nie da się przejechać i nikt nie chce pomóc mieszkańcom.
Wiceprzewodnicząca RG powiedziała, że Przewodniczący RG zezwolił zabrać głos mieszkance Murowańca , a ona pozwala zabrać głos Panu Wiesławowi Siemińskiemu.
Radny Krzysztof Kowalewski:
- poruszył sprawę ulicy Ogrody w Cielu i powiedział, że nie ma tam uregulowanego ruchu drogowego i nie ma dostępu do wody. Zapytał Zastępcę Wójta, czy rozmawiał z kimś w tym zakresie?
- powiedział, że w styczniu na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wystąpiono z wnioskiem do Wójta Gminy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Centralnej przy szkole.
- zapytał, czy gmina podejmuje działania w związku z nielegalnymi zajęciami pasa drogowego w Cielu?
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o zestawienie wydatków na inwestycje w poszczególnych sołectwach z ostatnich 3 lat.
Radny Bronisław Balcerowski w sprawie drogi w Murowańcu powiedział, że w tej sprawie występował do Wójta Gminy z interpelacją.
Radny Zbigniew Moroz powiedział, że jest członkiem Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska od 9 lat i nikt nie przyszedł na Komisję z wnioskiem w sprawie Murowańca.
Pan Wiesław Siemiński zapytał jak mogła spółka wodna utracić 11 mln złotych. Poprosił o odpowiedź na piśmie.
Radna Maria Wolsztyńska:
- powiedziała, że na ulicy Centralnej  na 100-150 m ulicy powinien zostać wylany asfalt;
- powiedziała, że na ulicy Centralnej przy skrzyżowaniu z ulica Czerską powinno być ustawione lustro;
- zwróciła uwagę, że trzeba dbać o dęby zasadzone w Trzcińcu przy alei Żołnierzy Wykletych.
Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
- poruszył sprawę funduszu sołeckiego i powiedział, że można jeszcze przywrócić stary system poprzez podjęcie uchwały do 31 marca br.;
-zapytał co będzie z wodą w Łochowie?

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że jest rozpisany obecnie przetarg na bieżące utrzymanie dróg.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że w sprawie ulicy Berberysowej wnioskował już do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż administratorem skrzyżowań jest ten którego jest wyższa kategoria drogi. W sprawie zbierania się wody na ulicy Berberysowej powiedział, że tam nie ma  chodnika i trzeba to uporządkować .

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że w sprawie  wiaty przystankowej złoży wniosek do Zarządu Dróg Miejskich.
Zastępca Wójta odpowiedział mieszkance Murowańca, że w sprawie ulicy było spotkanie ze Starostą Bydgoskim, i na ten rok nie ma żadnych środków na utwardzenie tej drogi.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że na ulicy Ogrody planuje się zmianę organizacji ruchu i planuje się dokończenie wodociągu. W sprawie przejścia dla pieszych przy szkole w Białych Błotach inwestycja została zgłoszona w ramach ZITu.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że zestawienie inwestycji otrzymał już Przewodniczący Rady Gminy.
Radna Gabriela Żernicka odpowiedziała sołtysowi Slawomirowi Ruge, że nie ma możliwości cofnięcia uchwały o funduszu sołeckim i powrotu do starego systemu. Poprosiła o wystąpienie w tej sprawie do krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które tworzyło ww. ustawę.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że nawierzchnia ul. Centralnej może być wykonana po odwodnieniu tego odcinka drogi. W sprawie lustra odpowiedział, że pomyśli nad tym zagadnieniem

14. Zakończenie obrad XVIII Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota .


 

Przewodniczący                                                   Wiceprzewodnicząca
Rada Gminy Białe Błota                                      Rada Gminy Białe Błota           
Jacek Grzywacz                                                    Maria Wolsztyńska    

protokołowala
Magdalena Maison

 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 11.03.2016 r. do 24.03.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (2 marca 2016, 08:43:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 marca 2016, 10:00:26)
Zmieniono: dodoano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519