PROTOKÓŁ Z XX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 26.04.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół 
z XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 26 kwietnia
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:30.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota Maria Wolsztyńska.
Sekretarz obrad: radna Gabriela Żernicka.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy: Maciej Kulpa
3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz usług związanych ze sprawami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
4) zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
6) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XX Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. Na sesji nieobecni byli: radny Czesław Jabłoński i radny Piotr Mądrzyński.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Gabrieli Żernickiej na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 13 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Zastępca Wójta złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz usług związanych ze sprawami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.- Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych wykreśliła projekt uchwały z porządku obrad.

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota. - Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych wykreśliła projekt uchwały z porządku obrad. 

Sekretarz Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 9.2 projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. - Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad. 

Kierownik GOPS złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 9.3 projektu uchwały sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach - Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 13 obecnych radnych wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad. 

Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o przeniesienie punktu 13 wolne wnioski i zapytania przed pkt 9 porządku obrad.- Rada Gminy Białe Błota 9 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 13 obecnych radnych nie dokonała zmiany porządku obrad.

Przewodniczący RG oddał głos nowemu Komendantowi Policji w Białych Błotach.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Radny Zbigniew Moroz  jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna;

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym, a Radca prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację na temat postępowań sądowych. 

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
Brak

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kierownik Anna Zdunek zgłosiła autopoprawkę do załącznika uchwały tj. wykreślić punkty I, J i K. - radni jednogłośnie  przyjęli ww poprawki.

Głosowanie:
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.45.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2) uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota

Głosowanie:
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.46 .2016  uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. 

3) w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Kierownik GOPS i Sekretarz Gminy.

Głosowanie:
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.47 .2016 w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.48 .2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

5) zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski i radna Maria Wolsztyńska.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 14:30 do godz. 15:00.

Po przerwie w dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, Radca Prawny Urzędu, radna Alina Puppel i sołtys Maria Płotkowska.

Kierownik GOPS zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w § 1. wykreślić zapis: „ uchwała nr RGK.0007.29.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającej uchwały zmieniające uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach „ i wpisać w to miejsce: „uchwałą  nr RGK.0007.27.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach”.

Na sesję przybył radny Piotr Mądrzyński

Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Przewodniczący RG zaproponował pozostawienie w § 1 tylko pkt 1.
Radny Krzysztof Kocikowski w związku z wnioskiem Przewodniczącego RG wycofał swój wniosek.
Przewodniczący RG złożył wniosek o zmianę tytułu uchwały z „zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach” na „zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych'' Błotach. - Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o przegłosowanie projektu uchwały z dnia 21.04.2016 r. w całości.
Radny Krzysztof Kocikowski w związku z wnioskiem radnego Rafała Barsukiewicza złożył ponownie wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - Rada Gminy Białe Błota 3 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 10 głosach „ przeciw” , przy 14 obecnych radnych nie wycofała projektu uchwały z porządku obrad.

Kierownik GOPS zgłosiła ponownie poprawki w § 1 projektu uchwały- Rada Gminy Białe Błota 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. poprawki. 

Przewodniczący RG poddał pod glosowanie projekt uchwały z dnia 21.04.2016 r.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wyniki glosowania:
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.49 .2016 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

6) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że Wójt Gminy pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.50 .2016  zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadał na poprzedniej sesji. Zapytał również, czy trwały jakieś rozmowy w sprawie kruszywa, które miało dotrzeć na drogi, chodzi o kruszywo po byłych Zakładach Mięsnych w Przyłękach.  Dodała, że tego kruszywa było bardzo dużo, a teraz go nie ma wcale. Zapytał, czy na tym terenie już zakończyły się prace Powiedział, że tym kruszywem miały być utwardzone drogi gminne i zapytał jakie drogi zostały utwardzone.
Radna Alina Puppel powiedziała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji, ale jest informowana na bieżąco o terminie jej realizacji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że:
warunkowe dopuszczenie do spożycia wody w Łochowie jest wydane do czerwca br. Zapytał jak przedstawiają się aktualne wyniki?
przy ul. Wierzbowej, po lewej stronie drogi powiatowej jest chodnik, który biegnie na teren starej szkoły i tam podczas opadów deszczu zbiera się woda;
przy ul. Wierzbowej , przy wjeździe na parking przy szkole jest kratka, a przy tej kratce jest zapadnięta kostka. Stawarza to niebezpieczeństwo dla dzieci, które jeżdżą tam na rowerze;
na skrzyżowaniu drogi powiatowej koło Biedronki w Łochowie woda podczas opadów spływa na Szosę Bydgoską. Wykopano w tym miejscu dół i postawiono barierkę, ale jak są duże opady to woda spływa na prywatne posesje.
Radny Rafał Barsukiewicz:
- zapytał ile zezwoleń zostało wydanych przez Urząd Gminy na usługi asenizacyjny. Poprosił o wykaz podmiotów, które na terenie gminy świadczą takie usługi i zapytał czy istnieje limit wydawania takich zezwoleń;
- poprosił o wyniki badań głośności, które były wykonywane na terenie gminy;
- powiedział, że mieszkańcy widzą potrzebę utworzenia wzorem MWiK kraników z wodą albo przy ujęciu wody w Cielu albo w każdym sołectwie;
-  powiedział, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał od Wójta Gminy dokumentu przedstawiającego informacje o stanie zerowym, który Wójt przejął po 12 latach kierowaniem Urzędem przez poprzednika;
- zapytał wójta Gminy jakie są jego kierunki i założenia rozwoju gminy;
- powiedział, że zmieniła się wizja inwestycyjna Wójta Gminy. Rezygnuje się z budynków i inwestuje w drogi. Zapytał jaka jest wizja odnośnie budynku pod Urząd Gminy. Jakie są cele w sprawie budynku w Przyłękach;
-powiedział, że radni dali się namówić na budową drogi w Kruszynie Krajeńskim. Wójt przekonywał, że pozyska 50 % dofinansowania na ten cel. W związku z powyższym zapytał jakie jest źródło finansowania tej drugiej części inwestycji;
- powiedział, że w 2015 r. radni głosowali za zaciągnięciem kredytu na rozbudowie kanalizacji w Łochowie. Dodał, że pewne inwestycje muszą się pojawić, ale nie widać ze strony Wójta Gminy końców pomysłów;
- powiedział, że w miejscowościach Zielonka i Przyłęki nie ma bazy świetlicowej. Z kolei w Cielu świetlica niedługo utraci pozwolenie na użytkowanie. Wizja była, że powstanie szkoła w Cielu, która zaspokoi potrzeby świetlicowe tej miejscowości. W związku z powyższym zapytał jaka jest wizja Wójta Gminy dotycząca tych inwestycji;
-powiedział, że nie dostrzega działań zmierzających do ograniczenia zadłużenia gminy;
- zapytał jaki jest stan spółki ZWiUK. Spółka posiada stratę i zadłużenie. Dodał, że Radni otrzymali w porządku obrad projekt uchwały dot porozumienie z MWiK, który skutkowałby przekazaniem 90 % usług świadczonych przez ZWiUk do MWiK.;
- powiedział, że gmina ma zadłużenie ok 4 mln zł. wobec Lasów Państwowych;
-zapytał co się dzieje w sprawie RZI;
- zapytal co z budową szkoły w Cielu i ilu mieszkańców z naszego terenu będzie stanie zapewnić naukę swoim dzieciom w prywatnej szkole? Jaka jest wizja Wójta Gminy w tej sprawie;
- podziękował za zainstalowanie lustra po roku interwencji na sesjach.
Radna Maria Wolsztyńska:
- poruszyła sprawę studzienki przy ul. Chmielnej i poprosiła o jej zrównanie z drogą;
-powiedziała, że na ul. Centralnej leżą kręgi;
- poruszyła sprawę wycofania z porządku obrad uchwały dot. porozumienia międzygminnego i zwróciła, uwagę, że nikt w tej sprawie z radnymi nie rozmawiał, nawet Rada Nadzorcza ZWiUK nie była o tym poinformowana.
- zapytał, co się zadziało, że wojewoda kujawsko- pomorski zobowiązał Wójta Gminy do zwrotu dotacji z programu Maluch.
Radny Krzysztof Kowalewski:
- powiedział, że przy zbiegu ulic Kościelnej i Myśliwskiej jest zarwana studzienka. Poprosił o interwencje w tej sprawie;
- poprosił o nasadzenie drzew pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, a ul. Ogrody w Cielu.
Radna Anna Zawidzka powiedziała, że w lutym zgłaszała wnioski i nie otrzymała odpowiedzi w sprawie ulicy Betonowej 1 .
Radna Gabriela Żernicka poprosiła o wyrównanie odcinka drogi do bloku.
Przewodniczący RG:
- podziękował Panu Andrzejowi Szmytce za realizację przejścia dla pieszych w Łochowicach i za rozpoczęcie działań przy figurce.;
- zapytał kiedy ruszy oświetlenie w gminie?
- poprosił o objęcie ochroną dębów w miejscowości Łochowice;
- przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że nie odebrano ok 300 ton kruszywa, ale szczegółowa odpowiedź na te temat uzyska radny na piśmie.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że woda w Łochowie nadaje się do spożycia i nie będzie żadnych problemów w tym temacie w czerwcu br. Jeżeli chodzi o ul. Wierzbowa w Łochowie i ul. Leśna  to zobowiązał się sprawdzić problemy zgłoszony przez radnego.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że odpowiedzi na zadane pytania udzieli na piśmie. Sekretarz Gminy poprosiła o wyjaśnienie co to znaczy stan zerowy gminy?
Radny Rafał Barsukiewicz wyjaśnił, że prosi o udzielenie odpowiedzi w jakim stanie była gmina, jaki miała majątek, chodzi o klasyczny audyt.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnej Marii Wolsztyńskiej, że Dyrektor Żłobka w Łochowie uzyskała dofinansowanie do swojej działalności z dwóch źródeł i wojewoda zastanawia się nad zwrotem części dotacji. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej zmiany w budżecie w tym zakresie.
Wójt Gminy odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że jeżeli chodzi o kierunki działania Wójta Gminy są one ujęte w strategii i wskazują je również możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Zapytał, czy gminę stać żeby żeby w tej chwili zaprzestać jakichkolwiek inwestycji kosztem jednej inwestycji w Cielu. Dodał, że z budową szkoły należy poczekać kilka lat i ma zapewnienie, że szkoły sobie poradzą przez najbliższe dwa lata , a pieniądze przeznaczone na budowę szkoły w Cielu przeznaczy się na infrastrukturę drogową. Jeżeli chodzi restrukturyzacje Urzędu Gminy to funkcjonuje on obecnie bez 5 etatów. Jeżeli chodzi o budynek pod Urząd Gminy to wyjaśnił, iż nie otrzymał od inwestora żadnej wyceny i dodał, że osobiści nie do końca jest przekonany do tego budynku.
Przewodniczący RG przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej RG.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat zadłużenia. Wójt Gminy wyjaśnił, że inwestycja w Kruszynie Krajeńskim zostanie zrealizowana bez zaciągania kredytu.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnej Marii Wolsztyńskiej, iż w sprawie studzienki wyda dyspozycje do ZWiUK. W sprawie budowy przepompowni powiedział, że nie ma sygnałów, żeby ta inwestycja nie była realizowana. Jeżeli chodzi o uchwale dot. porozumienia z MWiK to została ona wycofana z porządku obrad celem szczegółowego jej omówienia.
Zastępca Wójta wyjaśnił Przewodniczącemu RG, że przetarg na oświetlenie ma się odbyć w maju. 

13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Dariusz Makowski poruszył sprawę likwidacji w Prądkach przy jego firmie oświetlenia. Zaproponował  w zamian zlikwidowanie trzech lamp oświetlających las  na ul. Zagajnikowej.
Radna Alina Puppel :
poinformowała, że miejscowość Lipniki podjęło staranie o utworzenie swojego sołectwa;
powiedziała, że mieszkańcy ul. Jaśminowej w Lipnikach proszą o pochylenie się nad oświetleniem tej ulicy. 

Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja:
poruszyła sprawę uchwały dot. porozumienia z MWIK i powiedziała, że załącznik do uchwały świadczył iż MWiK przejmuje cały rynek usług, które świadczy ZWiUK. Dodała, że jest to wyjątkowa niefrasobliwość, która może narazić gminę na duże straty. Zapytała Wójta i Zastępca Wójta, czyj interes reprezentują. Dodała, że Wójt wyzbywa się majątku gminy, sprzedaje autobusy. Usługi dowożenia dzieci świadczy PKS. Kupione 3 lata temu autobusy, w tej chwili trudno sprzedać. Zwróciła uwagę, że słyszy się, że są to wielkie sukcesy Wójta i Zastępcy Wójta, ale nie do końca, bo te oszczędności nie są takie jak była mowa na początku;
zapytała Wójta gdzie podział się gruz z Przyłęk, o którym drugą sesje mówi radny Kocikowski. Zapytała kto miał dać gruz, za ile i co Wójt Gminy z nim zrobił?, czy gruz dal Pan Ptak, czy ktoś inny, czy był na to ogłoszony przetarg, czy była podstawa do zapłaty, czy to była łapówka, czy nie. Poprosiła o odpowiedź na ww. pytania, gdyż takie informacje posiada Redakcja.
powiedziała, że dziwi się wypowiedzi radnego Rafała Barsukiewicza, bo gdy wprowadzano obywatelski projekt uchwały  dot. rodzin wielodzietnych mieszkańcy pytali  Wójta o jego program. Dodała, że wtedy radny zachowywał się bardzo niegrzecznie w stosunku do mieszkańców i Pani Wolsztyńskiej która prowadziła sesję i mówił, że jest to uprawianie polityki lokalnej na sesjach i jest to niedopuszczalne. W związku z powyższy zapytała, czy teraz jest to dopuszczalne, czyżby Pan chciał zaistnieć?
zapytała radnego Jadomskiego, czy należycie zrozumiał, że został radnym, bo w rozmowie telefonicznej powiedział Pani redaktor, że teraz nie urzęduje. Zapytany kiedy urzęduje i gdzie odpowiedział, że  się zorientuje, bo dokładnie nie wie. Potem radny powiedział, że urzęduje do godziny 15 . Pani Kreja dodała, że z tego co wie to do 15 pan radny pracuje w Inpoście. Powiedziała także , że radny zwrócił uwagę, że telefony i pytania naruszają jego prywatność. W związku z powyższym zapytała czy radny nie orientuje się, że z chwilą objęcia mandatu radnego ta prywatność odchodzi na dalszy plan.
zapytała radną Annę Zawidzką dlaczego podczas rozmowy telefonicznej dot. zmiany Statutu Gminy  nie powiedziała, że mieszkańcy osiedla koło Prefabetu rozmawiali z nią i sygnalizowali, że są przeciwni takiej zmianie Statutu.
zwróciła się do Wójta Gminy z pytaniem dlaczego w punkcie dot. sprawozdania Wójta nie ma informacji z wykonania uchwał.
poinformowała, że stowarzyszenie prowadziło sondaż dot. postrzegania Wójta i radnych oraz w sprawie czy mieszkańcy są za wolnymi wnioskami na sesji. Dodała, że wyniki zostaną opublikowane w internecie.
powiedziała, że w swoim sprawozdaniu Wójt Gminy mówił, że spotyka się z prywatnym przedsiębiorcą Panią Jakubowską i zapytała za co my Wójtowi płacimy i dodała, że chyba nie za to żeby Pan spotykał się z przedsiębiorcami, którzy realizują swoje prywatne interesy. Powiedziała także, że Wójt powinien się zająć sprawami tej gminy.
Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
podziękował radnym za dzisiejszą decyzję dot. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy. Dodał, że ma nadzieję, że do tego tematu już nie wrócimy.
poruszył sprawę uchwały dot. porozumienia z MWiK;
podziękował Sekretarzowi Gminy za udostępnieni boiska Orlik i ustawienie sprzętu na placu zabaw. 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca Wójt odpowiedział Panu Dariuszowi Makowskiemu, że jedna lampa w Prądkach na pewno będzie wyłączona.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel w sprawie oświetlenia ul. Jaśminowej, że sołectwo musi wprowadzić zadanie inwestycyjne do budżetu gminy.
Wójt Gminy odpowiedział Redaktor Marzannie Kreja, że nie rozumie dlaczego nie miałby rozmawiać z przedsiębiorcami na temat inwestycji, która powstaje na terenie gminy Białe Błota.
Radny Kazimierz Jadomski odpowiedział Redaktor Marzannie Kreja, że w czasie swojej pracy spotyka się z mieszkańcami.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Pani Marzanna Kreja powiedziała, że prosi o rozgraniczenie  funkcji radnego i listonosza.
Radna Anna Zawidzka odpowiedziała Redaktor Marzannie Kreja, że otrzymała tylko jeden telefon odnośnie wolnych wniosków, pozostałe osoby nie były zainteresowane tematem.
Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska podziękowała za wyrównanie dróg.
Radny Zbigniew Moroz poinformował, że dnia 9 maja 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Białe Błota.

15. Zakończenie obrad XX Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca RG zamknęła obrady XX Sesji VII kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić od 06.05.2016 r. do 19.05.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 kwietnia 2016, 09:04:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 maja 2016, 13:09:33)
Zmieniono: dodano Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 648