PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 24.01.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół 
z XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 24 stycznia 
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 16:40.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radna Alina Puppel.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa;
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.


Porządek obrad
1. Otwarcie XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2017 r.:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
 
9. Podjęcie uchwał:
 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński;
3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.5.2017);
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.6.2017 );
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020";
6) w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXVIII Sesji VII Kadencji.
 
 
Ad.1. Otwarcie XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXVIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Aliny Puppel na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi do protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Skarbnik Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok.
Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jako pkt 9.1. porządku obrad, a projekt uchwały sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok jako pkt 9.2. porządku obrad – Rada Gminy 14 głosami „ za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. zmianę porządku obrad.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie porządek obrad .
Rada Gminy  14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła porządek obrad.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie za 2016 r.:

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i za 2016 r.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i za 2016 r.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Krzysztof Kowalewski  jako prowadzący w miesiącu styczniu posiedzenie  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym, a radny Zbigniew Moroz przedstawił sprawozdanie za 2016 r.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i za 2016 r.

5) Komisji doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i z 2016 r.

6) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i za 2016 r.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym i wyraził swoje stanowisko w sprawie utworzenia na terenie miejscowości Białe Błota jednej szkoły podstawowej. Odczytał również treść trójstronnego porozumienia ww. sprawie, które zostało zawarte między Wójtem Gminy Białe Błota, Panią Danutą Ferenstain i Panem Zdzisławem Naporą.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Murowańca Sylwia Stoppel powiedziała, że ze względu na zawód, który wykonuje ma duży kontakt z mieszkańcami i wszyscy z którymi rozmawiała są zwolennikami jednej szkoły podstawowej w Białych Błotach.
Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska powiedziała, że bardzo się cieszy że w sprawie szkól doszło do porozumienia między stronami.
Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke  powiedział, że uczestniczył w spotkaniach Rady Rodziców ze szkoły podstawowej w Białych Błotach i nie było tam żadnych głosów za dwiema szkołami.

Ad.9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący RG zwrócił uwagę, że w tytule uchwały jest dwa razy wyraz „w sprawie”.
Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu nie zaopiniowała projektu uchwały, bo cyt.” sprawa była rozwojowa i nie było porozumienia” Podziękował radnym za powściągliwość w sprawie. Poinformował, że nie będzie głosował przeciw projektowi uchwały i wstrzyma się od głosu, gdyż jest to rozwiązane przejściowe i należałoby monitorować demografię.
Radna Alina Puppel powiedziała, że zalążkiem porozumienia było porozumienie Rad Rodziców.
Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że należało nakazać dyrektorom dogadanie się w kwestii szkół i dodał, że część radnych posądzono o otrzymanie łapówki o dyrektora Gimnazjum.
Przewodniczący RG powiedział, że na spotkaniu w szkole podstawowej radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że będzie glosował za jedną szkołę . Dodał również, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu powinna zaopiniować projekt uchwały.
Przedstawiciel Rady Rodziców szkoły podstawowej w Białych Błotach Pan Wyszomirski podziękował wszystkim za zaangażowanie w sprawę. Dodał, że podstawówka nie wchłania gimnazjum. Ponadto porozumienie jest podpisane przez dwie strony dobrowolnie i w związku z powyższym nie wyobraża sobie żeby któryś z radnych wstrzymał się od głosu.  
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że dyrektorzy szkół ustąpili dla dobra dzieci i dodała, że ubolewa, że Komisja Oświaty nie podjęła stanowiska w sprawie. Powiedziała, że będzie głosować za jedną szkołą.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że będzie głosował za przyjęciem ww. uchwały. Zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zaproponował, aby komisja spotkała się w poniedziałek w celu zajęcia stanowiska w sprawie uchwały. Propozycja nie została wzięta pod uwagę.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie poprawkę dotycząca wpisania w tytule uchwały dwa razy „w sprawie”.- Rada Gminy jednogłośnie przyjęła poprawkę do projektu uchwały.

Głosowanie:
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka.
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński.

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 5, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.1.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Przewodniczący RG ogłosił 30 minut przerwy.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Zbigniew Moroz.

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Głosowanie w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka.
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski.
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.2.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok. 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Głosowanie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka. 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.3.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Głosowanie :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński;. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka .
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.4.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.5.2017).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka.
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę Nr RGK.0007.4.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.6.2017 ).

Głosowanie :
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka. 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę Nr RGK.0007.6.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski, Kierownik Anna Zdunek, radny Bronisław Balcerowski i radna Alina Puppel.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020". 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka. 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwalę Nr RGK.0007.7.2017  zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

8) w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019.

Głosowanie :
w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka. 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel .
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwalę Nr RGK.0007.8.2017 w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Głosowanie :
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka. 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę Nr RGK.0007.9.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

10.  Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Na poprzedniej sesji nie było żadnej interpelacji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel:
- złożyła interpelację na piśmie w sprawie ulic w Murowańcu i Drzewcach;
- złożyła wniosek w imieniu rodziców klasy 3a o kontynuację programu autorskiego;
- podziękowała Kierownikowi GOPS za interwencje w sprawie osoby bezdomnej z Murowańca;
- poruszyła sprawę niepełnej odpowiedzi na wniosek z poprzedniej sesji w sprawie imprezy Mikołajkowej w sołectwie Murowaniec;
- powiedziała, że nie został uzupełniony protokół z zebrania wiejskiego w Murowańcu;
-poprosiła o informację w jaki sposób ma być realizowany program klasy sportowej o profilu piłki nożnej.

Radny Piotr Mądrzyński:
- podziękował radnej Alinie Puppel i Kierownikowi GOPS za zaangażowanie w sprawie osoby bezdomnej w Murowańcu;
- poruszył sprawę sprzedaży autobusów szkolnych.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Sołtys Murowańca Sylwia Stoppel odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że budżet sołectwa na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek wynosił 3000 zł. Całą kwotę pochłonęła organizacja Dnia Dziecka i na Mikołajki sołtys uzyskała środki od sponsorów. Wszystkie faktury w tym zakresie dostępne są w GCK.
Kierownik Patrycjusz Migawa odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że w dniu dzisiejszym zakończył się przetarg i nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym etapie cena autobusów zostanie obniżona. Ogłoszenia o sprzedaży są umieszczane m.in. w Gazecie Wyborczej, Anonsach, na OtoMoto, na OLX i stronach gminy.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Henryk Sykut:
- powiedział, że na stronie internetowej gminy ukazało się 21.12 zapytanie ofertowe na zakup sprzętu z terminem złożenia ofert do 23.12.2016 r., a termin dostarczenia sprzętu był określony do 29.12.2016 r. Zapytał jaka firma wygrała i czy sprzęt został dostarczony;
- zapytał jaka firma wykonywała remont Urzędu Gminy Białe Błota i jakie to były koszty?
- zapytał jakie były osiągnięcia ostatniego planu gospodarki niskoemisyjnej;
-zapytał jakie oprawy oświetleniowe są zakładane przy uzupełnianiu lamp.

Pan Edmund Łączny powiedział, że na ostatniej sesji zadał 8 pytań i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Odpowiedź na pytania otrzymał jedynie od redaktora Gazety Powiat. Zwrócił się z prośbą o wgląd do ekspertyzy, z której wynikało, że Urząd Gminy Białe Błota nadaje się do rozbiórki.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna Białe Błota info:
- powiedziała, że zabrakło w podziękowaniach Wójta podziękowania dla kierownika Patrycjusz Migawy, który w bardzo przejrzysty sposób przedstawił sprawę reformy. Dodała, że dobrze iż dokonano zmiany na tym stanowisku.
-zapytała Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu kto go oszukał?
- zapytała Wójta Gminy kto przygotowuje mu kalendarz spotkań publikowany na stronie internetowej? Ostatnio była informacja, że Wójt Gminy będzie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zapytała również, czego dotyczyło spotkanie z prezydentem Bydgoszczy?
- powiedziała, że jest zbulwersowana wypowiedzią radnej Gabrieli Żernickiej, gdyż w jednym słowie Papież zrobiła dwa błędy ortograficzne.
-zapytała kiedy skończy się wychodzenie radnego Rafała Barsukiewicza w trakcie trwania posiedzeń komisji;
-zapytała radnego Rafała Barsukiewicza kiedy się dowiedział o terminie dzisiejszej sesji. Dodała, że wystąpiła z zapytaniem w tej sprawie do Przewodniczącego Rady Gminy kiedy radni zostali poinformowani o terminach sesji na 2017 r. Zapytała dlaczego pan kłamał w styczniu w tej sprawie w sądzie?

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy zwrócił się do Pana Edmunda Łącznego żeby nie uprawiał polityki i zastanowił się nad pytaniami które zadaje.
Wójt Gminy odpowiedział Pani Marzannie Kreja, że w sprawie kalendarza spotkań porozmawia z osobą za to odpowiedzialną. Spotkanie z prezydentem Bydgoszczy dotyczyło propozycji podzielenia kosztów bieżącego utrzymania ul. Ofiar Hitleryzmu. 
Radny Krzysztof Kowalewski odpowiedział Pani Marzannie Kreja,  że był oszukany przez inicjatora uchwały, gdyż miał być przygotowany również drugi projekt uchwały – w zakresie sieci szkół.
Radny Rafal Barsukiewicz odpowiedział Pani Marzannie Kreja, iż Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował ją dlaczego musiał wyjść szybciej z ostatniego posiedzenia Komisji. Jeżeli chodzi o sąd to poprosił, aby sprawę sądowe zostawić sądowi Poza tym dodał,że  zawsze było tak że sesje były w ostatni wtorek miesiąca, a ta wyjątkowo jest wcześniej


15. Zakończenie obrad XXVIII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Przewodniczący
          Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 16.02.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 stycznia 2017, 09:05:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (1 lutego 2017, 13:02:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644