PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.02.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

 
Protokół 
z XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 lutego 
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:30.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kocikowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Czekajewski; 
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
9. Sołtysi; 
10. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad
1. Otwarcie XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym .:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
 
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
3) zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017
4) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017
5) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
6) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
7) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
8) w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020
9) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.
16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
17) w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXIX Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXIX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 10 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli: radny Piotr Mądrzyński, radny Rafał Barsukiewicz, radna Maria Wolsztyńska, radna Alina Puppel i radny Czesław Jabłoński.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 10 głosami „za”, przy 10 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi do protokołu. Radni 9 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się”  przyjęli protokół z obrad XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał: 
- w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako punkt 9.18;
 -  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR" jako punkt 9.19;
-w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej jako punkt 9.20.
Na sesje przybyła grupa osób, która złożyła na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota protest dot. funkcjonowania WTZ” Dąb”.

Wójt Gminy poinformował, że nie wnosi uwag do ww. projektów uchwał.
Rada Gminy 10 głosami „ za”, przy 10 obecnych radnych przyjęła ww. zmiany porządku obrad.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie porządek obrad .
Rada Gminy  10 głosami „za”, przy 10 obecnych radnych przyjęła porządek obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym i odczytał protest dot WTZ „ Dąb”.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przedstawiła na prośbę Przewodniczącego RG informacje na temat dofinansowania do ogrzewania ekologicznego.

Na sesje Rady Gminy Białe Błota o godz. 13:30 przybył radny Piotr Mądrzyński.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym

Na sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 13:40 przybyła radna Alina Puppel.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
Radca prawny Pani Edyta Ksobiak poinformowała, że przed sesją do Urzędu Gminy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w zakresie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr RGK.0007.1.2017 r. Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na sesję Rady Gminy Białe Błota przybył o godz. 14:00  radny Rafał Barsukiewicz.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtysi nie mieli żadnych uwag do uchwał przygotowanych na sesję.


9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w Dz. 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o 6 5000 zł dotację celową na wydatki bieżące z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i przeznacza się ww. kwotę na dotację celową na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.10.2017  sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

3) zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.12.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.13.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

5) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Głosowanie:
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.14.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

6) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Głosowanie :
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.15.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

7) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.16.2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

8) w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.17.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020. 

9) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel i Zastępca Wójta.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 7, przeciw: 1, wstrzymało się: 5, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.18.2017 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego. 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.19.2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.20.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, Zastępca Wójta i radna Alina Puppel

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.21.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Głosowanie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.22.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.


14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.23.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.24.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.


Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.25.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

17) w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.26.2017 w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR".

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR". 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.27.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR". 

19) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.28.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

20) w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

Przewodniczący RG odczytał treść uchwały.
Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował na Przewodniczącą komisji radną Alinę Puppel ( radna wyraziła zgodę na kandydowanie).
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił na członka Komisji radnego Krzysztofa Kocikowskiego ( radny wyraził zgodę na kandydowanie).
Zgłoszono również kandydaturę radnej Gabrieli Żernickiej ( radna wyraziła zgodę na kandydowanie)
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury- Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”przyjęła ww. poprawki do projektu uchwały. 
Głosowanie:
w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 2,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.29.2017 w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że wszystkie odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone zgodnie ze statutem.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Suszek:
-powiedziała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej to jest co innego niż czynności kontrolne. Dodała, że na posiedzenie Komisji mają prawo wejść mieszkańcy, a w czynnościach kontrolnych uczestniczą osoby wyszczególnione do przeprowadzenia kontroli i osoby kontrolowane. Podziękowała pani Edycie Ksobiak za pomoc prawną.;
-poruszyła sprawę przedłużenia linii autobusowej nr 91;
- zwróciła uwag na zły stan ul. Białobłockiej. Droga jest rozjeżdżana przez samochody ciężarowe.

Przewodniczący RG poprosił o przyspieszenie procedury nadania dwom dębom w Łochowicach statusu pomnika przyrody.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta poinformował radną Wiesławę Suszek, że w sprawie linii 91 zostało złożone pismo i powstanie nowa linia autobusowa nr 96 i w związku z tym ulegnie zmianie wysokość dotacji i będzie trzeba utworzyć nowe przystanki autobusowe. Jeżeli chodzi o ulicę Białobłocką, to w dniu dzisiejszym był również w tej sprawie u niego mieszkaniec gminy.


13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Marek Mikuła:
- powiedział, że na ten sam adres wysłano 3 listy w trzech różnych kopertach. Koszt jednego listu to 3,27 zł i jakby wysłać to jednym listem to można by zaoszczędzić. Zapytał Wójta Gminy czy sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych. Jak tak to w jaki sposób to czyni;
- powiedział, że Rada Gminy uchwaliła stawki, które mocno nie odbiegają o górnych stawek ministerialnych;
-powiedział, że ma apel do Wójta Gminy, aby przyjrzał się systemowi rejestracji do przychodni w Białych Błotach;
- wniosek o wyposażenie pielęgniarki środowiskowej w telefon służbowy;
- zapytał kto ponosi koszty za naprawę kanalizacji i czy jest to wykonawca?
Radny Bronisław Balcerowski poprosił o zajęcie się sprawą naprawy płotu przy placu zabaw w Łochowie.
Radny Krzysztof Kocikowski :
-złożył wniosek o dokonanie przeglądu wszystkich dróg utwardzonych na terenie gminy Białe Błota;
-powiedział, że gdy wprowadzano zmiany w odbiorze odpadów mówiono, że nie będzie śmieci w lesie, a tak nie jest. Zaproponował zastanowienie się nad fotopułapkami. 
Radna Alina Puppel:
-złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej żeby się zajęła kontrolą w zakresie zakupu ciągnika rolniczego;
- zapytała jak po spotkaniu z sołtysami zostały rozdysponowane środki na oświetlenie w Murowańcu;
- zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia pracownika, który by zgłaszał poszczególnym referatom nieprawidłowości na terenie gminy;
- poinformowała, że jest zapadnięta droga we wjeździe z ulicy Wierzbowej w św. Rafała Kalinowskiego;
- powiedziała, że droga powiatowa przy wjeździe do Murowańca jest zniszczona;
- powiedziała, że zaniepokojona jest, że wjazd m.in. przy Eurohotelu będzie zamknięty;
-poruszyła sprawę dofinansowania do OZE. Poprosiła, żeby następnym razem jak będzie przygotowywane spotkanie dla mieszkańców, aby założenia Urzędu Gminy były doprecyzowane;
- powiedziała, że są duże braki kadrowe w Referacie Inwestycji i zapytała kto będzie przygotowywał specyfikacje do przetargu;
- zaproponowała zastanowienie się nad nowelizacją regulaminu wynagradzania pracowników;
-zapytała o uchwałę dot. programu w zakresie gimnastyki.
Radny Piotr Mądrzyński pokazał prezesowi ZWiUK nawiertkę i spytał się czy ona spełnia swoje wymagania.
Prezes ZWiUK odpowiedział, że nie spełnia wymogów i w związku z powyższym w zeszłym roku wprowadzono zmiany w tym zakresie i nowe nawiertki będą lepszego standardu.

Kierownik WTZ” Dąb” Marlena Witkowska- Rypina odniosła się do protestu złożonego na sesji dot. funkcjonowania WTZ” Dąb”. Poinformowała, że jest prowadzony program naprawczy wdrożony przez p. Bajgot. Poinformowała, ze zadania warsztatów są określone w ustawie i placówka działa zgodnie z literą prawa. Uczestnicy są zobowiązani do przebywania w placówce 7 godzin i nie każdy z uczestników jest w stanie podjąć taki wysiłek. W takich sytuacjach na terenie gminy są inne placówki zajmujące się takimi osobami Uczestnicy byli na dwóch wycieczkach w Krakowie i Toruniu. Ponadto są organizowane wyjścia do kina. Pani Kierownik poinformowała, że ze strony rodziców nie dotarły do niej żadne informacje o niezadowoleniu. Dodała, że jak rozmowę zaczyna się od mediów to nie chce się rozwiązać problemu tylko go się eskaluje. Dodała, że jest zdumiona ze do osobistych rozgrywek wykorzystuje się osoby niepełnosprawne.
Pani Beata Przyborska odniosła się do słów Wójta Gminy i p. Rypiny. Powiedziała, że nieprawdą jest, że Wójt nic nie wie o problemach w WTZ. Dodała, że nic w tej kwestii nie zostało zrobione, a rodzice poszli do mediów, bo byli zdesperowani. Przez 6 miesięcy w warsztatach nie było przygotowywanych posiłków. Pani Przyborska poruszyła również sprawę przywrócenia do pracy instruktora. Powiedziała, że pani Kierownik GOPS w tym zakresie manipuluje etatami. Poprosiła o zorganizowanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w tym temacie.
Pan Henryk Sykut:
-poruszył sprawę podwyżki stawek podatków;
- poprosił o uzupełnienie odpowiedzi, którą otrzymał w zakresie remontu Urzędu Gminy. Zapytał, czy koszty ujęte w piśmie dotyczyły całego remontu, czy tylko tych elementów,które zostały wymienione w piśmie.
- w imieniu p. Łącznego poprosił ponownie o ekspertyzę dot. stanu budynku Urzędu Gminy;
- zapytał kiedy zostanie wykonana ulica Brzozowa w Łochowie?
Przewodniczący RG:
- poinformował o konieczności zamontowania kamer przy świetlicy w Łochowicach;
- zaproponował wprowadzenie znakowania psów albo wprowadzenie podatku w tym zakresie;
- poprosił o uporządkowanie terenu wokół starego cmentarza w Łochowicach i ścięcie dwóch lip;
- zaproponował uporządkowanie działek gminnych w Łochowicach poprzez pościnanie na nich drzew.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja:
- powiedziała, że była na posiedzeniu Komisji Oświaty z panem Borowiczem. Zapytała pana Borowicza jak to jest, że pacjenci chorzy długofalowo muszą umówić się na wizytę, żeby zostały im przepisane leki? Dodała, że otrzymała odpowiedź, że takie są przepisy. Pani Kreja wyjaśniła, że przepisy zmieniły się w 2015 r. Dodała, że ustaliła, że za taka wizytę pacjenta, przychodnia otrzymuje 12 zł, a lekarz 4 zł. Wyjaśniła, że Łochowie przychodnia obsługuje ok 6 tys. pacjentów i jest tam zatrudnionych 4 lekarzy na pełnych etatach. Pan Borowicz mówił, że w Białych Błotach jest 8 lekarzy, ale nie mówił czy to są pełne etaty. Powiedziała, że dziwi się, że pacjent musi się w piątek zapisać po 13 na wizytę w następnym tygodniu, bo to by znaczyło że pacjent musiałby przewidywać kiedy zachoruje.
- zapytała czemu służy utworzenie wydziału dróg i czy jesteśmy tak dużą gminą, że potrzebujemy osobnej komórki zajmującej się drogami. Dodała, że nie bardzo rozumie po co, ale rzeczywiście może ten wydział okazać się drogi dla podatników.
- zapytała ile projektów uchwał, ile inicjatyw uchwałodawczych wniósł w ciągu kadencji radny Rafał Barsukiewicz i z jakim efektem?
- zapytała dlaczego w Bipie nie ma projektów uchwał;
- powiedziała, że pani Suszkowa cyt.: „ tak mówię , bo pani Suszkowa powiedziała do mnie pani Krejowa” mówiła coś na temat kontroli w GOPS i o współpracy z radcą prawnym. Dodała, że powiedziano nieprawdę nie przedstawiono żadnej opinii prawnej.  Powiedziała, że była to pierwsza komisja, która zamknęła się na klucz.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący RG odpowiedział pani Marzannie Kreja, że program e-sesja nie przewiduje możliwości pozostawienia projektu uchwały po jej podjęciu.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Markowi Mikule, że w przypadku wysyłania korespondencji potrzebne jest potwierdzenie odbioru. Jeżeli chodzi o stawki podatkowe to uległy one wzrostowi bo aż 11 mln zostało przeznaczone w 2017 r. na inwestycje. Zastępca Wójta zaprosił pana Mikułe na spotkanie celem szczegółowego omówienia ww. zagadnienia. Sekretarz Gminy w sprawie rejestracji do przychodni w Białych Błotach poinformowała, że za miesiąc zostanie wprowadzony nowy system informatyczny, który ma ułatwić sprawę rejestracji do przychodni. Jeżeli chodzi o kanalizację, to w stosunku do wykonawcy robót toczy się postępowanie sądowe o odszkodowanie.
Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że płot zostanie naprawiony
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że obligatoryjnie wszystkie drogi publiczne są objęte przeglądem. Jeżeli chodzi o usterkę na drodze Zabytkowej jest ona na pewno objęta gwarancją Jeżeli chodzi o fotopułapki to trzeba się nad tym tematem zastanowić.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że na tę chwilę nowy sprzęt nie jest użytkowany, bo nie ma pracownika z uprawnieniami do prowadzenia takiego pojazdu. Jeżeli chodzi o węzeł Białe Błota to GDDKiA przedstawiła koncepcję rozbudowy węzła i w konsekwencji tego zginą dwa zjazdy. Jeżeli chodzi o braki kadrowe w Referacie Inwestycji to w dniu wczorajszym dokonano otwarcia ofert z podaniami o pracę. Jeżeli chodzi o klasy z rozszerzonymi godzinami w-f to Urząd przygotuje w tym zakresie uchwalę na najbliższą sesję.

Zastępca Wójta odpowiedział pani Marzannie Kreja, że w Urzędzie Gminy otworzono Referat ds. dróg i osoby z tego referatu będą się zajmować tylko drogami.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Henrykowi Sykut, że ul. Brzozowa jest zaprojektowana, ale bez odwodnienia.
Sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 17:00 opuścił radny Krzysztof Kocikowski.
Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG, że należałoby najpierw wprowadzić podatek od psów, a potem dopiero stworzyć system ich chipowania.
Przewodniczącemu RG odpowiedział pani Beacie Przyborskiej, że w sprawie WTZ „ Dąb” będzie rozmawiał z Komisją Oświaty.

15. Zakończenie obrad XXIX Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył obrady XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota
 Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 23.03.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (1 marca 2017, 09:16:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 marca 2017, 14:20:22)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 489