PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 27.06.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


 
Protokół 
z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 27 czerwca
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:00.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska.
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
4. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad
 
1. Otwarcie XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.;
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.
b) dyskusja.
c) głosowanie.
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok:,
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
c) dyskusja.
d) głosowanie.
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017;
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota; 
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota; 
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
10) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw;
11) w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.
13) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
14) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
15) w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej;
16) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.11.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
17) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
18) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXII Sesji VII Kadencji

1. Otwarcie XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny był:  radny Krzysztof Kocikowski.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota  wpłynęły w wyznaczonym terminie  uwagi do protokołu, które zostały uwzględnione. Radni 14 głosami „za” , przy 14 obecnych radnych przyjęli protokół z obrad XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Sekretarz Gminy złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał:
- w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.55.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota jako pkt 9.19;

- sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargę na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.82.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako pkt 9.20.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.10.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako pkt 9.22.

Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad:
- Stanowiska Rady Gminy Białe Błota. -Rada Gminy 14 głosami „ za”, przy 14 obecnych radnych wprowadziła ww. zmianę do porządku obrad jako pkt 9 i 10;

- uchwałę  w sprawie uznania się za niewłaściwa do rozpatrzenia skarg na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota -
Rada Gminy 14 głosami „ za”, przy 14 obecnych radnych wprowadziła ww. zmiany do porządku obrad jako pkt 11.1.;

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję o godz. 13:30 przybył radny Krzysztof Kocikowski

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym i poinformował, że nie wnosi uwag do  projektów uchwały  przygotowanych przez radnych.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Białe Błota dot. podjęcia czynności nakazanych prawem .

Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „ za”, przy 15 obecnych radnych przyjęła stanowisko.

10. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Białe Błota dot. usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych i zgłosił poprawkę zamiast „ w § 229 pkt 1”, powinno być „ w art 229 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego”

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie stanowisko wraz ze zgłoszoną poprawką.

Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” ( radna Alina Puppel)  przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. stanowisko. 

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skarg na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła radna Alina Puppel.

Głosowanie:
w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skarg na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.83.2017 r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skarg na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu – przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

b) dyskusja.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.84.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

3) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej – odczytała Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak

b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium – odczytał radny Rafał Barsukiewicz

c) dyskusja.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.

Głosowanie:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.85.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła następujące poprawki:
-w Urzędzie Gminy, w administracji publicznej ,w załączniku nr 1,  w dochodach i uzasadnieniu zamiast „75095 jako pozostała działalność”, powinno być „75023 Urząd Gminy”- Rada Gminy  14 głosami „za”, przy 1 głosie” wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę. 
-w załączniku nr 3 i w uzasadnieniu są nazwy zadań budowa nawierzchni ulicy Jałowcowej w Przyłękach, Leśnej i Sosnowej w Łochowie, Kanałowej w Łochowicach i Ślesińskiej. Słowo budowa należy zastąpić słowem modernizacja - Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie” wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę. 

Radny Piotr Mądrzyński złożył wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2017 r. zamiast ulicy Feniksa ulicę Modrą

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Wójt Gminy, radna Alina Puppel, Sekretarz Gminy, Przewodniczący RG oraz Skarbnik Gminy.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Mądrzyńskiego -Rada Gminy 3 głosami „za”, przy  9 głosach „przeciw”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się” nie przyjęła ww. wniosku.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 4, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.86.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r. 

5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.87.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w § 1 ust.1 zamiast „od 31 grudnia 2017 r.”,  powinno być „do 31 grudnia 2017 r.” – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.
Radny Krzysztof Kowalewski  zgłosił  poprawkę  w § 1 ust.1 zamiast „2 5000 000,00”  powinno być „2 500 000,00” – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Wiesława Suszek 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 5, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.88.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017. 

7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.89.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota. 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.90.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. 

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.91.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.92.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

11) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.

Głosowanie:
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.93.2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw. 

12) w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wycofała swój wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RG zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się” , przy 15 obecnych radnych wycofała projekt uchwały z porządku obrad.  

13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Przewodniczący RG zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Rada Gminy 15 głosami „za”,  przy 15 obecnych radnych wycofała projekt uchwały z porządku obrad.  

14) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski, radca prawny Edyta Ksobiak.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o wpisania do projektu uchwały daty rozpatrzenia skargi tj. do do 17.08.2017 r. - Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww poprawkęGłosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.94.2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

15) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG zaproponował dopisanie do projektu uchwały daty rozpatrzenia skargi tj. do 17.08.2017 r. - Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.95.2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

16) w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych wycofała ww. projekt uchwały z porządku obrad.

17) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.11.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.11.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.96.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.11.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

18) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.97.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

19) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.98.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

20) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.55.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.


W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radca prawny Edyta Ksobiak i radna Alina Puppel.
  
Głosowanie:
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.55.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.99.2017 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.55.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 

21) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.82.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.82.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.100.2017 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.82.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

22) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.10.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.10.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.101.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.10.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Alina Puppel:
-powiedziała, że dnia 06.06.2017 r. dostała odpowiedź na tablet od Wójta, że teren pomiędzy przedszkolem, a przystankiem w Murowańcu został wyrównany w dniu 05.06.2017 r. Radna przedstawiła zdjęcia i powiedziała, że ten teren jest cały czas nierówny, tak jak był rok temu.
-powiedziała, że nie dostała odpowiedzi w sprawie zbiornika po gazie.
-powiedziała, że Zastępca Wójta zobowiązał się udzielić odpowiedzi w sprawie obszaru przed torami, który został odlesiony.  Mieszkańcy Murowańca mówią o ubojni. Dodała, że jeżeli powstałaby tam ubojnia to będzie to miało wpływ również na mieszkańców Murowańca. 

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Wójt Gminy na poprzedniej sesji mówił, że do końca czerwca br będą posprzątane lasy. Zapytała kiedy będzie można liczyć na bezpieczne wejście do lasu?

Wójt Gminy powiedział, że w sprawie ubojni padła odpowiedź na poprzedniej sesji.

Inspektor Maciej Pastwa dodał, że teren przed torami należy do osoby prywatnej, która formalnie nie wystąpiła o żadne warunki zabudowy. Z planów , które zdradziła wynika, że najbardziej prawdopodobne będzie powstanie zabudowy mieszkalnej lub terenu pod urządzenia fotowoltaiczne. Dodał, że inwestycje uciążliwe wymagają wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Kierownik Anna Zdunek dodała, że aktualnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej na farmę fotowoltaiczną. Jeżeli chodzi o zbiornik z gazem, to zostało w tej sprawie wystosowane pismo do właściciela terenu, czyli GDDKiA o usunięcie tego zbiornika.

Inspektor Andrzej Szmytka powiedział, że wykaszanie będzie możliwe, ale częściowo być może będzie trzeba zrobić to ręcznie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnej Marii Wolsztyńskiej, iż przesunął się termin sprzątania lasów w związku z urlopami, ale dodała, że temat jest dograny.

Ad.13. Interpelacja i zapytania radnych.

Radny Bronisław Balcerowski:
-w swoim imieniu i radnego Sebastiana Orlika poruszył sprawę petycji mieszkańców ulicy Brzozowej w Łochowie. Powiedział, że w dniu 22.06 br. odbył spotkanie z przedstawicielami tego wniosku i mieszkańcy chcą realizować inwestycję nawet w kilku etapach, żeby nie obciążać budżetu;
-złożył wniosek, aby Urząd przed przystąpieniem do projektu budżetu na 2018 r. zorganizował spotkanie z radnymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględnienia petycji które wpłynęły;
-zapytał czy są planowane prace związane z doprowadzeniem  wody do ulicy Morelowej w Łochowie?

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił o godz. 16:15 radny Krzysztof Kocikowski.

Radna Anna Zawidzka poruszyła sprawę zmiany przystanków autobusowych na ul. Sosnowej.

Radny Rafał Barsukiewicz:
-powiedział, że wczoraj pojechał na ulicę Rzepakową i Ziarnistą w Zielonce i w dalszym ciągu nie są one wyrównane. Poprosił ponownie o ich wyrównanie.
-powiedział, że Wójt Gminy pouczał pana Mądrzyńskiego, żeby mówił Modra i dodał, że on będzie -przypominał ulica Długa i Orzechowa w Zielonce. Poprosił o zachowanie proporcji w planowaniu inwestycji w poszczególnych sołectwach.
-powiedział, że nie ma informacji, co z koszami przy przystankach autobusowych.
-powiedział, że nie ma informacji, co do wyznaczenia chodnika na ulicy Biedronki.
-powiedział, że w grudniu 2016 r. pytał na jakim etapie są sprawy związane z należnościami na rzecz RZI i do dnia dzisiejszego  nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. 

Radna Alina Puppel:
-powiedziała, że  chciałaby wyjaśnić swój głos w sprawie absolutorium. Ma zastrzeżenia co do zakupu sprzętu przy jednym oferencie, czy remontu budynku Urzędu Gminy. W tym roku ma być wymieniana instalacja.
- powiedziała, że na początku roku złożyła interpelację w sprawie utwardzenia wjazdów do ulic z dróg powiatowych, z bieżącego utrzymania dróg. Na ostatniej komisji została poinformowana, że oszczędności z bieżącego utrzymania dróg będą przeznaczane na utwardzanie całych ulic.
-powiedziała, że mieszkańcy pytają, czy w Murowańcu też będzie odkomarzanie.
-poruszyła sprawę pisma dot. zakupu budynku pod Urząd Gminy.
-powiedziała, że pomieszczenie w którym mieszka bezdomny z Murowańca wymaga naprawy dachu.
powiedziała, że 18.06 br. miały miejsce obchody bitwy pod Murowańcem. Miała również miejsce inscenizacja, która się odbyła niezgodnie z terminem podanym na plakatach. Ponadto mieszkańcy nie mieli możliwości zapoznania się z planem imprezy, bo plakat został dostarczony na 4 dni przed obchodami. 

-Radna Gabriela Żernicka:
-złożyła wniosek o połączenie ulicy Gminnej z ulicą Drzewna w Białych Błotach.
-zapytała o Radę Programową Ośrodka Kultury? Powiedziała, że z tego co wie ktoś zrezygnował z tej Rady i na ostatnim spotkaniu była tylko radna. Zaproponowała powołanie nowej Rady.
-złożyła wniosek o czyszczenie studzienek i obkaszanie trawy w Trzcińcu.
-złożyła wniosek o uporządkowanie terenu w okolicach ulicy Łosiowej w Trzcińcu.

Radny Krzysztof Kowalewski:
-zapytał o rozbudowę fermy drobiu w Cielu, czy wiadomo coś na ten temat, ile ma powstać tych kurników? Poprosił o odpowiedź na piśmie.
-zapytał czy jest możliwość wyposażenia placów zabaw w przenośne toalety?
-zapytał dlaczego zostały wstrzymane prace w starym budynku po szkole w Cielu?

Przewodniczący Rady Gminy:
-podziękował dyrektorom szkół i placówek oświatowych za włożony trud w roku szkolnym 2016/2017;
-przeprosił mieszkańców za błędna informację dot. dofinansowania do ogrzewania ekologicznego. Mieszkańcy zostali poinformowani, że kwota dotacji w wysokości 3000 zł będzie obowiązywała przez rok.  Propozycja jest jednak, aby oplata była niższa, ale obowiązywała cały czas.
-zwrócił uwagę, że latem nie powinno się równać dróg.
-zapytał na jakim etapie są tzw. solary dla mieszkańców?

Radna Alina Puppel powiedziała, że mieszkańców o imprezach powinno się informować z wyprzedzeniem. Ponadto nie ma też informacji np. o koncertach organizowanych przez GCK.

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że ulica Brzozowa nie była wpisana do WPF i można na ten temat rozmawiać jesienią przy kształtowaniu budżetu.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu w sprawie zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw,  przed przystąpieniem do projektu budżetu będzie spotkanie robocze  radnych w tym celu .

Prezes ZWiUK odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że musi sprawdzić ulicę Morwową.

Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że w sprawie przystanku autobusowego przy ulicy Sosnowej opracowywana jest dokumentacja, która będzie gotowa jesienią.

Radca prawny Edyta Ksobiak odpowiedzialna radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że nie ma żadnego pozwu na drodze cywilnej przeciw gminie Białe Błota, a postępowanie podatkowe jest nadal w toku.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że ma zapewnienie od pana Andrzeja Szmytki, że wszystkie drogi są wyrównane w Zielonce i w Prądkach. Pan Andrzej Szmytka dodał, że nikt  nie wnosił uwag, wręcz przeciwnie były pochwały. W sprawie ulicy Brzozowej powiedział, że należy się zastanowić czy stać gminę na zbudowanie drogi z odwodnieniem.

Radny Rafal Barskiewicz powiedział, że nie dostał odpowiedzi w sprawie ulicy Biedronki.

Wójt Gminy powiedział, że radny otrzymał odpowiedzi  na tablet w dniu 14.06.2017 r.

Rady Rafal Barsukiewicz odpowiedział, że odpowiedzi  nie były satysfakcjonujące.

Przewodniczący RG oddał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej RG i opuścił sesję o godz. 17:01.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnej Alinie Puppel , że w zeszłym roku rozpoczął się remont Urzędu Gminy. Pod płytami sidingowymi były kable, które trzeba było wydobyć Jeżeli będzie trzeba teraz coś kuć to będzie to najniższym kosztem. Ponadto trzeba przerobić piec z olejowego na gazowy.

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że w ramach akcji odkomarzania były przeprowadzone opryski nad całym kanałem w Murowańcu.

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, iż toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy fermy drobiu.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że w sprawie toalet na placach zabaw można się nad tym zagadnieniem zastanowić.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że musi ustalić z panią Sekretarz skąd wziąć pieniądze na dach.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy o udzielenie odpowiedzi na zadane przez niego pytania na piśmie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że prace przy szkole nie są wstrzymane. Dostaliśmy na ten cel dofinansowanie, przy czym 200 000 zł w tym roku i 200 000 zł w roku 2018. stąd konieczność dokonania częściowego odbioru.

Ad 15 Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
-podziękował za pomoc w organizacji festynu w dniu 10.06. 2017 r.;
-poprosił o koszenie w tym samym czasie ul. Szosa Bydgoska i Szosa Nakielska, gdyż jedną ulicę porządkuje powiat, a drugą gmina;
-poprosił w imieniu mieszkańców Łochowa o przetrzymanie sprzętu do równania dróg ok. tydzień dłużej w sołectwie;
-złożył na ręce Wójta Gminy wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Sołtys Trzcińca Gabriela Żernicka:
-poruszyła sprawę azbestu. Zaproponowała przypomnienie mieszkańcom o konieczności jego wymiany;
-poprosiła o uzgadnianie z mieszkańcami zmiany kursów autobusów linii 92.
Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja:
cyt: „ Szanowni Państwo, panie Maćku Wójcie Gminy Białe Błota chciałabym dodać panie Jacku, ale pan Jacek wyszedł, bo myślę, że wprowadzacie państwo obyczaje i stają się one normą podczas ubiegłej sesji. Ja tu nie mówię, że pan Wójt wprowadza , tylko mówię o Radzie Gminy. Jestem osobą, która szybko i łatwo potrafi się uczyć i właśnie w ten sposób chyba będziemy rozmawiać. Natomiast też padło na dzisiejszej sesji pytanie pana Przewodniczącego do pana Barsukiewicza, bo z nim raczej na panie Rafale nie będziemy, Rafał jak głosowałeś? Natomiast powiem tak, 29 kwietnia dzień po ogłoszeniu wyroku w sprawie pana Barsukiewicza, pan Jacek Grzywacz Przewodniczący pisze tak: Marzenko jesteś super, gratulacje kochanie, buziaki. Zacytowałam.
Chciałabym zapytać państwa na jakiej podstawie prawnej, kto zwołał dzisiejsze spotkanie radnych przed sesją, na którym były przedstawione dwa stanowiska i uchwala w sprawie uznania się Rady Gminy za niewłaściwą? Chciałabym zapytać, czy wszyscy radni wiedzą co głosowali, bo zdaje się, że jeżeli chodziło o stanowisko były to głosowania jednomyślne? Chciałabym zapytać, kto w takim układzie , nie wiem które to stanowisko, bo pani Maison, która wydrukowała mi to, nie zaznaczyła czy to jest pierwsze, czy drugie, kto ma złożyć oświadczenie w terminie 7 dni od daty, bo tak brzmi uzasadnienie tego stanowiska, otrzymania ww. stanowiska pod rygorem uznania, że wnioskodawca nie wnosi skargi, czy pismo z dnia 5 czerwca ma być potraktowane jako skarga na radę gminy? Proszę państwa pismo zostało złożone w trybie przepisów kodeksu prawa cywilnego. Jeżeli macie państwo trudności, to ja się dziwie panie Maćku, panie Wójcie, rozmawialiśmy na ten temat dlaczego nie zmienia pan radcy prawnego, bo radni mają szalone problemy. Oczywiście się bardzo cieszę, że w uzasadnieniu tej uchwały powołujecie państwo zasadę legalizmu i praworządności, to jest ta uchwała o uznaniu się za niewłaściwą, Radę Gminy do rozpatrywania skarg na Komisję Rewizyjną. Mało tego, że piszecie tu państwo, w tym uzasadnieniu, że rada gminy działa na sesjach, natomiast powiem tak, doszło tutaj do kilku naruszeń prawa przez pana Przewodniczącego, czyli przez Jacka mojego dobrego znajomego.”
Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska powiedziała cyt: „ przepraszam bardzo,może w momencie kiedy pan Przewodniczący prowadził sesję dopuszczał do takich uwag, natomiast ja bardzo proszę, do rzeczy. Ja nie wyrażam zgody na zwracanie się do uczestników po imieniu.” 
Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja:
cyt: „ Stało się  to już normą, sami państwo się śmiejecie na sesji. Tak moje pytanie jest, jakie oświadczenie, kto ma złożyć i o jakiej treści,  wynikające ze stanowiska które Pani również przegłosowała, z tego co się domyślam? Dotyczy to skutków naruszenia dóbr osobistych. Wnioskodawczynie złożyły wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr. To jest  w trybie kodeksu cywilnego art 23, 24 kodeksu cywilnego. Państwo chcecie z nas zrobić takie ograniczone, bo piszecie, czy my chcemy złożyć skargę, czy nie. Przecież jasno sformułowana jest treść. Myślę, że nie warto tutaj udawać głupszych niż się jest, bo takie wrażenie można odnieść.
Chciałabym zapytać w takim razie, no i oczywiście bardzo się cieszę, że państwo podkreślacie w swojej uchwale, jesteście państwo na dobrej drodze, że chcecie realizować zasadę praworządności, legalizmu tutaj działanie Rady Gminy na sesji i w związku z powyższym pytam, czy spotkanie radnych dzisiaj przed sesją było zgodne z przepisami ustawy, przepisami statutu, czy też było bezprawne?
Chciałabym zapytać panią Sekretarz, bo rozmawialiśmy wczoraj, nie otrzymałam w dalszym ciągu, no to chyba pytania do pana Wójta Maćka, nie otrzymałam od pana Wójta Maćka, nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie zadane na ostatniej sesji Rady Gminy dotyczące poniesionych kosztów odszkodowań, kosztów procesowych, kosztów sądowych? Minął już miesiąc. Rozmawialiśmy wczoraj, spodziewałam się tego, że pani Sekretarz prześle mi to, ale nie mamy tego nadal. Mamy miesiąc czasu od poprzedniej sesji, a z tego co pamiętam rozmawiałyśmy 2 tygodnie przed sesją z panem Wójtem Maćkiem, z panią Agnieszką Piętką Sekretarz na ten temat i myślę, że to jest już półtora miesiąca, a nie wiem co dalej w tym temacie.
Proszę państwa, chciałaby zapytać, na jakiej podstawie prawnej przyznano stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, które przekraczają kwoty wyznaczone przez uchwałę Rady Gminy z 2011 r, która później była zmieniana przez uchwałę z 2013 r.? Ta uchwała, która jest obowiązująca, bo w ubiegłym roku była podjęta przez państwa uchwała, która została uchylona przez  państwo. Nadal wprowadza takie stawki, że maksymalna stawka za I stopień stypendium, tutaj jest 1200 zł. Chciałabym zapytać, na jakiej podstawie, jakiego przepisu państwo podjęli bodajże dla 4 zespołów nie wiem tutaj, czy to są wszystkie stypendia artystyczne, czy sportowe? Takie stypendia żeście państwo przyznawali po 2700 i po 1500 zł i z czego wynika taka możliwość? Myślę, że to wszystko. Dziękuje.”

16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała radnej Gabrieli Żernickiej , że zostaną przygotowane przypomnienia dot. usunięcia azbestu.

Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział radnej Gabrieli Żernickiej, że w przypadku planowania zmiany kursu linii 92 Urząd będzie się kontaktował z sołtysami.

Wójt Gminy powiedział, że rozumie iż pani Kreja celowo posłużyła się jego imieniem, żeby wykazać jak się robić nie powinno.

Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja powiedział, że to nie wymaga odpowiedzi.

Radca prawny Edyta Ksobiak w sprawie zwolnienia jej z pracy powiedziała, że w tej sprawie decyduje pan Wójt i  dodała cyt: „ wnioskuję żeby pan zmienił tę osobę, która zgłosiła ten wniosek”. 

Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja  powiedziała, że pytała czemu nie otrzymała odpowiedzi od Wójta Gminy w sprawie kosztów sądowych.

Wójt Gminy poprosił panią kierownik GOPS o zajęcia stanowiska, dlaczego do tej pory nie ma odpowiedzi na zadane pytania.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała pani Marzannie Krei, że pani Kreja zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej do GOPS. Została udzielona odpowiedź, że termin zostaje wydłużony do miesiąca i wezwaną Panią do uzupełnienia dokumentacji, że reprezentuje pani prasę. Jeżeli do przyszłego poniedziałku wpłynie informacja to wniosek będzie rozpatrywany.

Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja cyt:” Moje pytania dotyczyło nie pani Bajgot, która też nie wiem czy jest kierownikiem GOPS, bo nie otrzymałam od niej żadnego dokumentu poświadczającego ten fakt. Moje pytanie było takie dlaczego statut gminy, również pan Wójt powoływał i pani Sekretarz, że jest taka możliwość że na pytania zadane na sesji odpowiada pan Wójt w ciągu 14 dni. Ja bym nawet przymrużyła oko, gdyby to było 30 dni, bo myślę że nie o to chodzi, bo to jest tam jakaś sprawa. Natomiast pytanie nie dotyczyło pani Bajgot, kierownik chyba GOPS. Dlaczego pan Wójt nie odpowiedział na pytania zadane na sesji? i tyle.”

Sekretarz Gminy wyjaśniła że pan Wójt poprosił o odpowiedź panią Bajgot. Dodała, że nie każdą stroną jest urząd, w wielu sprawach to GOPS jest stroną. Powiedziała, że pani Kreja złożyła wniosek o udzielenie informacji publicznej 1,5 tygodnia temu. Do Sekretarz wpłynęło 5 wniosków, a średnio wpływa w tygodniu do Urzędu Gminy 15 wniosków. Powiedziała, że Urząd ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi cyt.: „ staramy się, ale czasami przekraczamy ten czas” Jeżeli chodzi o stypendia wyjaśniła, że  nie było problemów z podziałem środków. Kilka wniosków zostało odrzuconych. Dodała, że działamy na podstawie uchwały Rady Gminy nr RGK.0007.181.2011 w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nie ma takiej sytuacji, że któraś z grup dostała kwotę zawyżoną, czy zaniżoną. Jeżeli jest 25 osób w zespole, to ta kwota jest wyższa. Ponadto decyzja Wójta jest ostateczna. Środki zostały uroczyści przekazane uczniom w sali Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wiceprzewodnicząca RG powiedział, że Komisja Oświaty walczyła o te stypendia, bo władze gminy za nimi nie były, a teraz przykro nam, że Rada Gminy nie jest zapraszana do wręczania nagród.

Radny Rafal Barsukiewicz cyt.: „ Po pierwsze pani Marzanno Kreja wielokrotnie panią informowałem, żeby się pani do mnie nie zwracała w żaden sposób, żeby pani nie dzwoniła, żeby nie szukała kontaktu ze mną.  Kilka tygodni ponownie pani dzwoniła do mnie. Jeżeli człowiek raz, drugi, trzeci nie odpowiada na połączenia to znaczy, że nie ma ochoty z tym kimś rozmawiać. Po drugie nie jestem z panią per ty w związku z tym nie życzę sobie żeby pani do mnie mówiła panie Rafale. W ogóle nie życzę sobie żeby się pani zwracała w jakiejkolwiek formie. Jeżeli pani o mnie mówi w obecności osób drugich, trzecich lub wypowiada się w jakichkolwiek mediach, to proszę o mnie mówić szanowny panie Rafale Barsukiewicz."
Wiceprzewodnicząca RG powiedziała, że uważa temat za zamknięty.

Radny Rafał Barsukiewicz dodał jeszcze, że sprawa sądowa to nie jest sprawa sądowa pana Barsukiewicza tylko pani Marzanny Kreja

 17. Zakończenie obrad XXXII Sesji VII Kadencji.
 Wiceprzewodnicząca RG zakończyła obrady XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 20.07.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (28 czerwca 2017, 11:32:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 lipca 2017, 13:31:54)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664