PROTOKÓŁ Z XXXVII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.11.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


 
Protokół 
z XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 listopada 2017 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kowalewski .
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Zastępca Wójta Jan Czekajewski;
3. Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka:
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;  
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10. Podjęcie uchwał:
 
1)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
2)      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok;
3)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.;
4)      w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych;
5)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
6)      w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody ( OŚ.0006.12.2017);
7)      w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody przyrody ( OŚ.0006.11.2017);
8)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota;
9)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
10)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.53.2017 );
11)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.52.2017);
12)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński (KGP.0006.54.2017);
13)   w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon;
14)   w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice;
15)   w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński;
16)   w sprawie Statutu Sołectwa Ciele;
17)   w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo;
18)   w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota;
19)   w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec;
20)   w sprawie Statutu Sołectwa Prądki;
21)   w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki;
22)   w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec;
23)   W sprawie Statutu Sołectwa Zielonka;
24)   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawy zmian Statutu Gminy Białe Błota.
 
 
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XXXVII Sesji VII Kadencji

1. Otwarcie XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXVII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.

Na sesji nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kowalewskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie  wpłynęły w wyznaczonym terminie  uwagi do protokołów – radni jednogłośnie przyjęli protokoły.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Sekretarz Gminy  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku  obrad następujących projektów uchwał:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017- 2024 jako pkt 11.25;
-  w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego jako 11.26;
- w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jako 11.27;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota jako 11.28;
- Stanowisko Rady Gminy Białe Błota jako pkt 10.

Radni 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako pkt 11.29.
 
 Radni 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Radni 3 głosami „za”, przy 9 głosach „ przeciw”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się” przy 14 obecnych radnych nie przyjęli ww. poprawki.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym .

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz poinformowała o wynikach kontroli zakończonych przez komisję.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy Jan Czekajewski przedstawił informację o działaniach Zastępcy Wójta w okresie międzysesyjnym .

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge zgłosił swojego uwagi do:
- projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota i zapytał, czy podwyżka za ścieki jest wynikiem przerzucenie  kar płaconych przez ZWiUK na mieszkańców?
- projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Łochowo w zakresie § 7, 10 i 37.
- projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. w zakresie ul. Leśnej w Łochowie.
Sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek poruszył sprawę wykreślenia z WPF ul. Bluszczowej w Cielu. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie.
Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke powiedział, że popiera uwagi sołtysa z Łochowa w sprawie statutów jednostek pomocniczych.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że był czas na konsultacje statutów i żadne uwagi od sołtysów w wyznaczonym terminie nie wpłynęły.


9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG zgłosił poprawkę zamiast „umożliwiających” powinno być „uniemożliwiających” - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie gabinetu Lekarzy Weterynarii „ Czapla”

10. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił poprawkę do stanowiska  w 3 akapicie , 3 linijka powinno być „ zadania” zamiast „ zdania”.- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę. 

W dyskusji nad stanowiskiem udział wzięli: Przewodniczący RG i radca prawny Urzędu Gminy Białe Błota Edyta Ksobiak.

Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie  przyznania Z-cy Wójta Gminy Białe Błota dodatku specjalnego.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały – radni jednogłośnie przyjęli ww poprawki. plik do pobrania (164kB) pdf plik do pobrania (119kB) pdf

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.141.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Głosowanie:
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.142.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok. 

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.

Głosowanie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Sebastian Orlik 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.143.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.

4) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Głosowanie :
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.144.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radny Bronisław Balcerowski, Przewodniczący RG i radny Krzysztof Kowalewski.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad -  Rada Gminy Białe Błota 7 głosami „ za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się” i 6 głosami „ przeciw” nie wycofała projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek, aby uchwała weszła w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. -  Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „ za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się” przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 6, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.145.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

6) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody ( OŚ.0006.12.2017).

Głosowanie:
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.146.2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody. 

7)  w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody przyrody ( OŚ.0006.11.2017).

Głosowanie:
 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody przyrody. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.147.2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody przyrody. 

8) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki, radna Maria Wolsztyńska, radna Alina Puppel.
 Radny Bronisław Balcerowski jako przewodniczący komisji Budżetu i Finansów poinformował, że komisja negatywnie opiniuje podwyżkę przewidzianą w projekcie uchwały.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 7, przeciw: 7, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota. 

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godziny 14:30 do godziny 15:00.

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.148.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

10)  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.53.2017 ).


Głosowanie:
 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński . 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.149.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński . 

11)  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.52.2017).

Głosowanie:
 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.52.2017). 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.150.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński

12)  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński (KGP.0006.54.2017).

Głosowanie:
 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.151.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 

13)  w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji ds. zmian statutów jednostek pomocniczych zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały:
-w § 4 słowo niewykonanie zapisać razem;
-w § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „ w Zebraniu Wiejskim mogą zabierać głos wszystkie osoby obecne na Zebraniu Wiejskim, którym Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udzieli głosu”;
-w  8 skreśla się pkt 4, gdyż wynika on wprost z ustawy o funduszu sołeckim.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radca prawny Urzędu Gminy Edyta Ksobiak, sołtys Sławomir Ruge, radna Maria Wolsztyńska, redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja, sołtys Paweł Zuehlke, sołtys Maria Płotkowska, sołtys Jolanta Biesiada, sołtys Sylwia Stoppel, sołtys Tomasz Olejniczak, sołtys Mariusz Grządziela, sołtys Mieczysław Wieczorek, radna Alina Puppel, kierownik Andrzej Wiekierak i radna Gabriela Żernicka.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wycofanie wszystkich projektów statutów jednostek pomocniczych z porządku obrad i zorganizowania w tym zakresie spotkania z sołtysami – Rada Gminy Białe Błota  1 głosem „za” przy 13 głosach „ przeciw”, przy 14 obecnych radnych odrzuciła ww. wniosek.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez radnego Bronisława Balcerowskiego – Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła ww. poprawki.

Radca prawny Edyta Ksobiak zgłosiła wniosek o uzupełnienie uzasadnienia o następującą treść: „Zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ustawa określa tylko tryb wyboru  sołtysa oraz członków  rady sołeckiej w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Nie reguluje trybu i  metody głosowania przy odwołaniu sołtysa i członków rady sołeckiej. Ustawa  pozostawiła tę materię do regulacji w statucie sołectwa. Zdaniem Rady Gminy Białe Błota, odwołanie powinno odbywać się w tym samym trybie , co wybór organów jednostki pomocniczej. Utwierdziła to zresztą wieloletnia (ok. 26 letnia) praktyka uchwałodawcza w samorządzie gminnym. Co więcej takie postanowienia nie naruszają zasady jawności działania organów gminy , gdyż zgodnie z art. 11 a ust.1 ustawy organami gminy są tylko: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta) , a nie organy jednostki pomocniczej. Działalność tych organów gminy jest jawna ( art.11b ust.1). Organem gminy nie jest sołectwo-jednostka pomocnicza, które nie posiada również osobowości prawnej. 
Skoro jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy, to nie można mówić o ograniczeniu tej jawności w przypadku odwołania sołtysa i członka/ów rady sołeckiej w głosowaniu tajnym. Do odwołania tych osób są uprawnieni bowiem określeni mieszkańcy sołectwa i mieszkańcy ci poprzez głosowanie nie stają się przedstawicielami organów gminy, zobowiązanymi do jawności działania, przy czym wyniki głosowania, protokoły głosowania i dokumenty w zakresie głosowania pozostają nadal jawne. Sołtys pozostaje też niezależnie od trybu oddania głosu jawnego, czy tajnego funkcjonariuszem publicznym i jego jawności działania nie ogranicza tryb oddania głosu przez mieszkańca w czasie wyborów , czy odwołania z zajmowanej funkcji. Inne argumentowanie pozostaje w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym i Konstytucją RP. „-  Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
 w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.152.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon. 

14)  w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
 w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 2, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.153.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice.

15) w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.154.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński.
16) w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Ciele. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.155.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.

17) w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.156.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo. 

18) w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.157.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota. 

19) w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.158.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec. 

20) w sprawie Statutu Sołectwa Prądki.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Prądki. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.159.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Prądki. 


21) w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.160.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki. 

22) w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.161.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec. 

23) w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała poprawki zgłoszone do poprzedniego statutu przez radnego Bronisława Balcerowskiego i radcę prawnego Edytę Ksobiak.

Głosowanie:
w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.162.2017 w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka. 

24) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawy zmian Statutu Gminy Białe Błota.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny Bronisław Balcerowski.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawy zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.163.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawy zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

25) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: sekretarz gminy Agnieszka Piętka, radna Alina Puppel, radna Maria Wolsztyńska, Skarbnik Gminy

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.164.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

26) w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Głosowanie:
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.165.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

27) w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska i sekretarz gminy Agnieszka Piętka 

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.166.2017 w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

28) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.167.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

29) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.168.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.


Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Alina Puppel powiedziała, że oczekuje dalszych działań w zakresie złożonych interpelacji.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na zapytania z poprzedniej sesji.

Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelację na piśmie. plik do pobrania (227kB) pdf

Radna Alina Puppel:
-poprosiła o podanie podstawy prawnej w oparciu, o którą musi być umowa na wywóz ścieków;
-powiedziała, że mieszkańcy Murowańca proszą o równanie dróg;
-poprosiła , aby pamiętać przy inwentaryzacji przystanków autobusów szkolnych o braku przystanku przy  sklepie Kruszynka w Lipnikach;
-powiedziała, że na ulicy Sokolej nie świeca się lampy;
-powiedziała, że mieszkańcy Drzewiec wnieśli petycję w sprawie zorganizowania ruchu zastępczego w czasie budowy „eski”. Chodzi o utwardzenie ulicy Szerokiej;
-powiedziała, że na nowej stronie internetowej gminy nie ma daty umieszczenia informacji na stronie;
-powiedziała, że od początku kadencji prosi o przygotowanie planu rozbudowy sieci drogowej gminy Białe Błota.
-powiedziała, że pani kierownik Janka-Tymek przychodzi przygotowana na komisje, ma wszelkie analizy i wyliczenia. 

Radny Piotr Mądrzyński poruszył sprawę  zalewania kotłowni w szkole w Łochowie. Zapytał kto  odpowiada za obniżenie w tym pomieszczeniu kotłowni?

Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przygotowanie analizy w zakresie dróg gminnych tj. ile dróg w każdym sołectwie wykonano, w stosunku do liczby dróg. Poruszył również sprawę ulicy Wycieczkowej w Łochowie gdzie mieszkańcy sami na własny koszt zrobili projekt ulicy.

Radny Krzysztof Kowalewski  poruszył sprawę modernizacji ul. Ułańskiej w Cielu. Są dwa rozbieżne zapisy, jeden mówi, że inwestycja będzie wykonana od ul. Bluszczowej do ul. Kościelnej, a drugi od ul. Bluszczowej do ul. Kaszmirowej. Zapytał który zapis jest prawidłowy? Zapytał również o wniosek o dofinansowanie do ul. Bluszczowej, na jakim etapie jest ten wniosek?

Radna Anna Zawidzka złożyła wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2018 r. ul. Białej w Białych Błotach.

Przewodniczący RG:
-złożył ponownie wniosek o wyliczenie kosztów realizacji niektórych ulic o które wnioskował wcześniej;
-powiedział, że nie ma planu sieci dróg.
-poinformował, że na spotkaniu połączonych komisji został poruszony temat przejęcia budynku p. Korzeba. Pismo zostało poddane pod głosowanie. Wszyscy obecni na spotkaniu radni opowiedzieli się za rezygnacją z pozyskania budynku.

Ad.15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że jest w trakcie opracowywania inwentaryzacji przystanków autobusowych.

Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że nie ma mowy o konieczności posiadania umowy w sprawie odprowadzenia ścieków. Sprawę w tym zakresie reguluje art. 6 ust. 1 ustawy  o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Jeżeli chodzi o równanie dróg to Zastępca Wójta poinformował, że zostanie ono wznowione od 1 grudnia br. Jeżeli chodzi o zorganizowanie ruchu zastępczego w Drzewcach to wiąże się to z wydatkami. Ulica Szeroka ma zostać utwardzona przez wykonawcę S5. Data na stronie internetowej gminy zostanie umieszczona. Dodał, że pan kierownik przedstawi informacje na temat rozbudowy sieci dróg do końca grudnia.

Inspektor Andrzej Szmytka poinformował, że awaria oświetlenia w Murowańcu została zgłoszona wczoraj. W dniu dzisiejszym ma to być naprawione.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że faktycznie kotłownia była modernizowana i obniżono tam podłogę. Dodał, że był tam niski poziom wód gruntowych i dlatego to tak zrobiono.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że do 20 grudnia br zostanie wykonana analiza w zakresie dróg gminnych. Jeżeli chodzi o ulicę Wycieczkową to projekt tej ulicy jest złożony w starostwie. Ww. ulica ma zostać wybudowana w przyszłym roku, a finansowana przez dwa lata.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, iż ulica Ułańska będzie realizowana do ulicy Kaszmirowej. Sekretarz Gminy dodała, że gmina wystąpiła o dofinansowanie na tę ulice, ale na tę chwilę nie jest znana kwota dofinansowania.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że projekt ulicy Białej powstanie w przyszłym roku.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że kosztorysy ulic będą przygotowane, a plan rozwoju dróg zostanie przygotowany.

Ad 16 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Edmund Łączny odczytał list intencyjny w sprawie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapytał również:
kiedy pani Krasulak wróci do formy jaka miała kiedy on był Wójtem?
czy nasze społeczeństwo może liczyć na racjonalne prace nad budżetem gminy?

Pan K. Michalak poruszył sprawę obwodnicy Białych Błot. Powiedział, że Wójt Gminy obiecał mieszkańcom, że ta lokalizacja będzie w znacznej odległości od osiedla. Mieszkańcy chcą żeby zastanowić się nad innymi koncepcjami i mają nadzieję, że lokalizacja przy ścieżce dydaktycznej upadnie.

Radna Maria Wolsztyńska:
-powiedziała, że mieszkańcy ulicy Czerskiej są zaniepokojeni czy inwestycja zostanie zrealizowana do 15 grudnia;
-powiedziała, że parking przy kościele na który zostały przeznaczone środki sołeckie, w ogóle nie został rozpoczęty;
-powiedziała, że chodnik przy parkingu na ulicy Czerskiej miał być naprawiony;
zwróciła uwagę na rozebraną od dwóch miesięcy studzienkę przy ul. Baryckiej i przy ul. Czerskiej
-powiedziała, że radni w dniu dzisiejszym składali kolejne wnioski do projektu budżetu gminy na 2018 r., a mieli na to czas do 15.10 br.
-poprosiła o przygotowanie na 14 grudnia br. sprawozdania dotyczącego inwestycji, z uwzględnieniem nie tylko inwestycji drogowych. 

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
-powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji;
-zapytał o stan  techniczny budynku GCK w Łochowie. Zapytał kto zarządza tym budynkiem, kto jest właścicielem i czy były kontrole budynku? 
-zwrócił się z prośba do referatu ochrony środowiska o podjęcie działań mających na celu przyłączanie się mieszkańca do kanalizacji.
-powiedział, że środki na działalność GCK zostały w projekcie budżetu na 2018 r. obcięte o ok. 100 000 zł w stosunku do roku 2017. Zapytał jak to się ma do słów przewodniczącego Komisji Oświaty, który mówił, że będzie walczył o zwiększenie środków.
-powiedział, że na zebraniu wiejskim w Łochowie padły slowa, że sypniemy 3 mln na rozbudowę sieci drogowej;
-zapytał co z funduszem sołeckim Prądek? 

Pan Wiesław Siemiński:
-zapytał ile płacimy odbiorcy naszych ścieków?
-poruszył sprawę funkcjonowania ZWiUK;
-zapytał jakie jest na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy?

Sołtys Tomasz Olejniczak:
-poruszył sprawę organizacji przez GCK Mikołajek w filii Gminnego Przedszkola Wróżka” w Zielonce. Powiedział, że są one organizowane o godz. 9:30. Pan sołtys zadzwonił do pani dyrektor z pytaniem, czy na Mikołajki jest wstęp wolny dla wszystkich  dzieci i okazało się że nie, a na plakatach było inaczej.
powiedział, że mieszkańcy pytają o aktualne mapy miejscowości;
-zapytał, czy w budżecie gminy na 2018 r. jest przewidziane dołożenie do oświetlenia tak jak to miało miejsce w roku poprzednim?;
-zapytał kiedy będzie naprawiona kostka przy ulicy Biedronki i Bocianowo, przy figurce?
-powiedział, że na ulicy Bydgoskiej na wysokości ul. Jaworowej jest kanał odprowadzający wódę deszczową. Miały być tam założone nowe płyty;
powiedział, że trzeba coś zrobić ze studnią chłonną przy ulicy Bizesowej.

Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja:
-powiedziała, że w ubiegłym roku w maju 2016 r. została podjęta uchwała o studium uwarunkowań. Zapytała cyt.: „ Kto powinien wykonać uchwałę , właśnie w sprawie studium? Pan Wójt jest związany  z tą branżą, tutaj zagospodarowania przestrzennego od lat. Powiem szczerze troszeczkę powaliło mnie jak usłyszałam w telewizji, pan mówi, że powiedzmy tutaj mamy gminę podmiejską itd. To już w ogóle, nie ma takiej kategorii gminy, ale słyszałam, że to ZwiUK jest odpowiedzialny za to, że nie ustanowił strefy pośredniej.  Tutaj mówimy o programie, który był realizowany w Cielu. No to muszę powiedzieć tak, no ktoś albo nie przeczytał tego albo w ogóle nie wie o co chodzi w tym wszystkim, bo panie Wójcie no niestety uchwały Rady Gminy wykonuje Wójt, a nie ZWiUK. To wynika z ustawy o samorządzie gminnym i teraz jeżeli w maju w ubiegłym roku zapisano, że należy podjąć wszelkie działania w celu ustanowienia tej strefy no to troszeczkę przekłamanie i manipulacja, że mówi pan tutaj na całą Polskę, że no to nie my jesteśmy winni tylko ZwiUK, ale przecież wiemy wszyscy, że Wójt ma też nadzór nad ZWiUKiem, ma tam swoje udziały itd. itd. Więc nadal nie rozumiem dlaczego i kto jest odpowiedzialny za zaniechanie tych działań w celu ustanowienia tej strefy pośredniej?  Na dzień dzisiejszy mamy tutaj taką odmowę przez Regionalną Dyrekcję tych uzgodnień środowiskowych, ale no też nie wiadomo, jak to się skończy. Natomiast myślę, żeby nie przekłamywać i nie wciskać ludziom kitu, że mamy gminę podmiejską, bo nie mamy . Mamy gminę wiejską.”
-zapytała kto jest odpowiedzialny za stan budynku GCK w Łochowie? i że tam wydarzyła się kwestia grzyba , zaniedbania w zakresie nadzoru nad remontem. --powiedziała, że chciałaby wiedzieć kto nie wykonał swoich obowiązków?
powiedziała, że zwróciła się do niej sołtys Prądek w sprawie funduszu sołeckiego. -powiedziała, że sołtys działał w zaufaniu do radnego gminy Białe Błota, który sporządzał protokół, ale jednocześnie częściowo prowadził zebranie wiejskie. Pan Barsukiewicz miał dostarczyć na czas wniosek o przyznanie środków sołeckich. Zapytała, czy pan Barsukiewicz przeprosi mieszkańców, że nie będą mieć tych inwestycji?
-powiedziała, że dysponuje pismem z dnia 4 lipca skierowanym do pana Kowalewskiego w sprawie rozbudowy istniejącej fermy drobiu w Cielu. Dodała, że od 4 lipca dysponował radny informacją nt. tej inwestycji, która miała być tam realizowana. Zapytała dlaczego czekał tyle czasu, dlaczego nic nie zrobił od lipca, żeby zająć się wcześniej tym tematem i być może nie dopuścić do takiego społecznego niepokoju? cyt.: „ Dzwonili do nas mieszkańcy, którzy na skutek szeroko zakrojonej akcji medialnej, a słyszałam, że radny Kowalewski zajmował się sprawą tych mediów, żeby je przyciągnąć do Ciela. Dzwoniły osoby, które budują w tych okolicach budynki, ale nie jako osoby fizyczne, tylko przedsiębiorcy z takimi informacjami, że na skutek medialnej historii te ceny nieruchomości zaczęły spadać. Dlaczego pan radny tak długo czekał, do końca października, żeby się uaktywnić?”
-zapytała radną Żernicką w sprawie  opisywanej przez redaktor Ostropolską w sprawie mieszkanki Trzcińca cyt.:” która na skutek rożnych losowych historii znalazła się, mieszkając w budynku obok radnej Żernickiej, znalazła się poza budynkiem[...] chciałam zapytać radną, co robiła przez ten czas, bo to jest z tego co się dowiedziałam pani najbliższa sąsiadka? Czy pani podejmowała jakieś  działania na rzecz tego, żeby ta Pani mogła tam zamieszkać, czy podejmowała Pani jakieś interpelacje, czy inne interwencje? Natomiast rozmawiałam z osobą, która mówi, że pani zajmowała się jej mamą, przebywała w jej domu.  Troszeczkę takie zdziwienie, że pani tutaj nie podejmowała żadnych działań.”
-zapytała panią Suszek cyt.:” nie ma do dzisiaj, obiecała pani bodajże 15.11 kiedy zmieniła pani koncepcję posiedzenia komisji z komisji na częściową kontrolę, na piśmie nic w sprawie wyłączenia jawności tego posiedzenia. Nie ukrywam, że w dniu wczorajszym rozmawiałam z panią Skarbnik, która niestety potwierdziła tutaj moje obawy, że nie było tutaj podstawy do wyłączenia jawności posiedzenia, bo dane zbiorcze dotyczące umorzeń podatków nie są tajnymi i są również publikowane w sprawozdaniach itd.”
-powiedziała, że osoba, która w 2015 r. przekazała gruz na drogi w gminie Białe Błota, że złożyła do gminy roszczenie. Powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć w jakiej kwocie i kiedy będzie zapłacone to roszczenie?
-powiedziała, że nie otrzymała na piśmie odpowiedzi z poprzedniej sesji.

Radny Bronisław Balcerowski podziękował członkom komisji ds statutów jednostek pomocniczych oraz pracownikom Urzędu Gminy Białe Błota za pracę nad statutami.
Przewodniczący RG:
-zapytał kiedy zostanie utwardzona ulica Ślesińska w Łochowicach?
-zapytał, czy w jakiś miejscowościach są zagrożone środki sołeckie?

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Edmundowi Łącznemu, że zlecił już zbadanie sprawy , co zrobić żeby powołać komitet organizacyjny. Dodał, ze do końca grudnia będzie to ustalone.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Michalakowi, że w sprawie obwodnicy spotkał się z zainteresowanymi mieszkańcami. Został wypracowany pomysł na szybkie usprawnienie ruchu przez Białe Błota. Jako pierwszy etap Zastępca Wójta zobowiązał się do przedstawienia programu stroną, które uczestniczyły w tym pomyśle tj. Marszałkowi Województwa, Zarządowi Dróg, Starostwu Powiatowemu i Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. Chodzi tu o bezkolizyjne przejście dla pieszych, w ciągu ulicy Szubińskiej, tak żeby zlikwidować sygnalizację świetlną.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że harmonogram w sprawie ulicy Czerskiej jest realizowany. Jeżeli chodzi o parking przy kościele, to będzie on realizowany od przyszłego tygodnia. W sprawie naprawy studzienek Zastępca Wójta powiedział, że musi to wyegzekwować od referatu dróg. Natomiast do 14 grudnia zostanie przygotowane sprawozdanie dot. dróg. 
Sekretarz Gminy w sprawie pomieszczeń GCK powiedziała, że  pomieszczenie zostało odgrzybione w ten sposób, że można je użytkować.  Dodała, że chcemy zakończyć całościowo remont GCK, ale musi być ogłoszony przetarg. Przetarg zostanie rozstrzygnięty po 10 grudnia br.
Skarbnik Gminy w sprawie środków finansowych GCK powiedziała, że dotacja na 2018 r. jest wyższa niż w 2017 r.
Sekretarz Gminy w sprawie funduszu sołeckiego miejscowości Prądki poinformowała, że do Urzędu Gminy nie wpłynęła w terminie uchwala zebrania wiejskiego i Prądki nie będą mieć funduszu sołeckiego.
W sprawie ZWiUK Zastępca Wójta powiedział, że w dniu jutrzejszym spotyka się z radą ZWiUK. Jeżeli chodzi o PSZOK, to koszty jego budowy nie odbiegają znacznie od kosztorysu inwestorskiego. Ten budynek będzie służył również referatowi dróg i pracownikom obsługującym maszyny drogowe .
Skarbnik Gminy poinformowała , że zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wynosi 35 744 667,82 zł.
Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi Tomaszowi Olejniczakowi, że wyjaśni kwestię Mikołajek. Jeżeli chodzi o aktualne mapy, to w połowie stycznia będą nowe. W sprawie reklam przy drogach poinformował, że jak są w pasie drogowym gminy to uzgadnia to Urząd Gminy. Dodał, że spowoduje, żeby te reklamy uporządkować.
Zastępca Wójta odpowiedział redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info, że nie ma żadnego roszczenia w sprawie gruzu.
Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG, że ulica Ślesińska będzie zrobiona.
Jeżeli chodzi o zagrożenie środków sołeckich to Sekretarz Gminy powiedziała, że w miejscowości Murowaniec było zebranie wiejskie, ale z protokołu i z uchwały zebrania nie można ustalić kwoty, zmiany funduszu sołeckiego która miałaby być ujęta w budżecie. Ta kwota nie została ujęta w zmianach do budżetu gminy na 2017 r. i te środki z funduszu sołeckiego przepadły.

18. Zakończenie obrad XXXVII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący  RG zakończyła obrady XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 21.12.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy 


 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (29 listopada 2017, 09:24:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (11 grudnia 2017, 14:39:03)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 572